.

Modernizacja kształcenia zawodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Ilustracja do informacji: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim
 
Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim
Okres realizacji projektu: od 2016-07-01 do 2022-06-30
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Partnerzy:
 • Profi Biznes Group
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół zawodowych, placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach, praktykach zawodowych, utworzenie CKZiU oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2022 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół RPO Lubuskie 2020, jakim jest „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”. Realizacja w projekcie działań ukierunkowanych na zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej jakości specjalistyczne kursy, szkolenia i studia podyplomowe, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku. Skuteczna edukacja zawodowa wymaga również poprawienia bazy dydaktycznej szkół i placówek oświat oraz wdrożenia w nich systemu diagnozy uczniów pod kątem ich preferencji  i predyspozycji zawodowych oraz opracowywania indywidualnych planów rozwoju edukacyjno zawodowych. Działania projektowe ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji przyszłych pracowników, między innymi dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego. Upowszechnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym (praktyki i staże - również dla nauczycieli) nadaje edukacji zawodowej wymiar realny i adekwatny do potrzeb rynku. Udzielone wsparcie odpowiadać będzie na potrzeby gospodarki, a także przygotuje uczniów do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu.
Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli i uczniów tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół z 9-ciu szkół/placówek kształcenia zawodowego z terenu Powiatu Żarskiego:
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach – 10 nauczycieli i 349 uczniów - kierunki: ekonomista, informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy,
 2. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach – 10 nauczycieli i 532 uczniów - kierunki: budownictwo, geodeta, informatyk, energetyka odnawialna,
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach – 18 nauczycieli  i 423 uczniów- kierunki: technik pojazdów samochodowych, logistyk, elektryk, mechanik, mechanik i elektromechanik,
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – 5 nauczycieli i 123 uczniów – kierunki: informatyk, ekonomista,
 5. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku im. Władysława Reymonta –  7 nauczycieli i 337 uczniów – kierunki: elektryk, logistyk, gastronomiczny, mechanik pojazdów samochodowych,
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach – 18 nauczycieli i 381 uczniów – kierunki: hotelarstwo, gastronomia, fryzjerstwo, architektura krajobrazu,
 7. Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach im. Kornela Makuszyńskiego - 4 nauczycieli i 46 uczniów – kierunek: kucharz, ślusarz,
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lubsku im. Jana Pawła II – 2 nauczycieli i 10 uczniów – kierunki: kucharz, cukiernik,
 9. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku – 5 nauczycieli i 99 uczniów – kierunki: ślusarz, mechanik.
Zadania do realizacji w ramach projektu:
 1. Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego.
 2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 4. Modernizacja kształcenia zawodowego.
 5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 6. Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.
 7. Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.
 8. Utworzenie i rozwój ukierunkowanego  branżowo CKZiU.
 9. Realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym.
 10. Kształcenie uczniów i nauczycieli - ZDZ - partnerstwo niepubliczne. 
Ad. 1 Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego:
 1. Kurs Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie -60h –3os –dla nauczycieli kierunków mechanicznych i budowlanych.
 2. Kurs - Cięcia plazmą -16h - 3os dla nauczycieli kierunków mechanicznych - ślusarz.
 3. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy - 215h (130h teoria, 85h praktyka) - 4 os. – dla nauczycieli  kierunków mechanicznych, elektrycznych.
 4. Szkolenie Protokół dyplomatyczny i Savoir vivre – 16h - 10os. – dla nauczycieli kierunków ekonomicznych, logistycznych, informatycznych, hotelarskich
 5. Szkolenie - Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta – 30h - 2os. dla nauczycieli kierunków ekonomicznych i hotelarskich.
 6. Szkolenie - Profesjonalna obsługa klienta z praktyce – 24h - 2os. – dla nauczycieli kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
 7. Szkolenie: Marketing i sprzedaż usług hotelowych – 24h - 2os. – dla nauczycieli kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
 8. Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli - Makijaż profesjonalny – szkolenie uzupełniające - 30h – 3 os. dla nauczycieli kierunków usług fryzjerskich i kosmetycznych
 9. Kurs - Projektowanie ogrodów – 45h - 1os. - dla nauczycieli kierunku architektura krajobrazu.
 10. Kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie – 60h - 1os. - dla nauczycieli kierunków mechanicznych i budowlanych.
 11. Kurs systemu diagnostycznego samochodów CDiF – 12h - 2os dla nauczycieli kierunków mechanicznych.
 12. Kurs obsługi programu AUTOCAD – 24h - 2os. - dla nauczycieli kierunków ekonomicznych i informatycznych.
 13. Instruktor nauki jazdy kategorii C – 1 os. -215h (130h teoria, 85h praktyka) - 1 os. – dla nauczycieli kierunków mechanicznych -  technik pojazdów samochodowych.
 14. Instruktor nauki jazdy kategorii C+E - 215h (130h teoria, 85h praktyka) - 1 os. dla nauczycieli kierunków mechanicznych - technik pojazdów samochodowych.
 15. Instruktor nauki jazdy kategorii T - 205h (130h teoria, 75h praktyka) - 1 os. dla nauczycieli kierunków mechanicznych - technik pojazdów samochodowych.
 16. Szkolenie - Menager gastronomii – 40h - 2os. – dla nauczycieli kierunków gastronomicznych.
 17. Szkolenie: Czas pracy kierowców – 8h - 1os. - dla nauczyciela kierunku logistycznego.
 18. Szkolenie - Zarządzanie personelem - skuteczny kierownik – 16h - 1os. - dla nauczyciela kierunku ekonomicznego.
 19. Szkolenie- Kierowanie zespołem - warsztaty menedżerskie – 16h - 1os. – dla nauczyciela kierunku hotelarskiego.
 20. Kurs: Spedytor - spedycja i transport– 48h - 1os. dla nauczyciela kierunku logistycznego.
 21. Kurs: Instruktor wózków jezdniowych z napięciem silnikowym – 48h - 1os. – dla nauczyciela kierunku elektrycznego, budowlanego, mechanicznego.
 22. Kurs lutowanie lutem twardym - 30h -11os. – dla nauczycieli kierunków ślusarskich, budowlanych, mechanicznych.
 23. Kurs montaż pomp ciepła - 2os. - dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 24. Kurs termowizja w budownictwie - 3os. - dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych.
 25. Kurs montaż systemów fotowoltaicznych – 40h - 2os. - dla nauczycieli kierunków budowlanych, geodezyjnych.
 26. Kurs: AUTOCAD - poziom 2 -24h - 2os. – dla nauczycieli kierunków informatycznych i ekonomicznych.
 27. Kurs: AUTOCAD - poziom3 – 24h - 2os. – m.in. dla nauczycieli kierunków informatycznych i ekonomicznych.
 28. Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w szkolnictwie zawodowym – 97h/os- 20os. – dla nauczycieli wszystkich kierunków m.in. ekonomicznych, hotelarskich, elektrycznych, budowlanych, gastronomicznych, logistycznych, mechanicznych.
 29. Studia podyplomowe: Elektrotechnik i elektronik – 3 semestry – 3os. – m.in. dla nauczycieli kierunków elektrycznych i budowlanych.
 30. Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe - 5os. -3 semestry – m.in. dla nauczycieli kierunków ekonomicznych, logistycznych, mechanicznych, turystycznych i gastronomicznych.
 31. Studia podyplomowe: Meneger Turystyki Uzdrowiskowej SPA Wellness – 2 semestry - 1os. – dla nauczycieli  kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
 32. Studia podyplomowe: Kadry i Płace w prawie i praktyce – 2 semestry -1os. – m.in. dla kierunku ekonomicznego.
 33. Studia podyplomowe: Dietetyka – 2 semestry -2os. – dla nauczyciela kierunków gastronomicznych.
 34. Studia podyplomowe: Architektura krajobrazu – 2 semestry - 1os. – dla nauczyciela kierunku architektura krajobrazu.
 35. Studia podyplomowe: Rachunkowość – 2 semestry - 1os. – dla nauczycieli kierunków ekonomicznych.
 36. Studia podyplomowe Grafika Komputerowa, fotografia i multimedia – 2 semestry -1os. – dla nauczyciela kierunków informatycznych i grafiki komputerowej.
 37. Studia podyplomowe: Teleinformatyka – 2 semestry - 1os. m.in. dla nauczyciela kierunków informatycznych i grafiki komputerowej.
 38. Studia podyplomowe: Reklama i PR -2 semestry - 3os. – m.in. dla nauczyciela kierunków ekonomicznych.
 39. Change Your Mind - kształtowanie kompetencji interpersonalnych ucznia - 79 os. – dla nauczycieli wszystkich kierunków.
Ad. 2 Dodatkowe zajęcia dla uczniów:
 
 1. Spawacz MAG135 – udział weźmie 140 osób, (145h = 25h teorii, 120praktyki) – kierunki: mechanik, ślusarz.
 2. Kurs spawania metodą MIG – 140 osób- 180h (łącznie teoria i praktyka) kierunki: j.w.
 3. Kurs spawania metodą TIG - 140 os. – 103h (teoria i praktyka łącznie) kierunki: j.w.
 4. Kurs cięcia plazmą – 120os. – 16h –kierunki: elektryk, ślusarz, mechanik.
 5. Kurs Elektryka Wysokonapięciowego do 1 KV - 140os – 150h – kierunki: j.w.
 6. Kurs prawa jazdy kategoria B - 246os. 60h (teoria + praktyka)- wszystkie kieruki.
 7. Kurs prawa jazdy kategoria T - 20os. – 50h (teoria + praktyka)- wszystkie kierunki.
 8. Kurs operatorów i obrabiarek sterowanych numerycznie – 15os. – 60h – kierunki:  budowlane, mechaniczne.
 9. Kurs operatorów wózkowych widłowych/ uprawnienia na wózki widłowe - 165os. – 48h – kierunki:  budowlane, mechaniczne.
 10. Kurs kelnerski I lub II stopnia - 50h - 68os. – 50h – kierunki: gastronomiczne, hotelarskie.
 11. Kurs kelnerski I lub II stopnia - podręcznik- 88os. – j.w.
 12. Kurs barista - 50h - 63os. – j.w.
 13. Kurs barman - 50h - 60os. – j.w.
 14. Kurs Carving I lub II stopnia - 12h - 65os. – j.w.
 15. Kurs w zakresie pierwszej pomocy dla logistów i spedytorów 40h - 80os. – kierunek: logistyk
 16. Szkolenie - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży TSL - 32h - 40os. – kierunki: ekonomiczne.
 17. Szkolenie - bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach i innych punktach logistycznej obsługi – 40os. – 16h – kierunek: logistyk.
 18. Kurs – logistyczna obsługa klienta - 80h - 25os. - kierunek: logistyk.
 19. Szkolenie: Technik sprzedaży w pigułce - 32h - 50os. – kierunki: ekonomiczne, gastronomiczne, hotelarskie.
 20. Szkolenie: Mój własny biznes 30h - 60os. – kierunek: ekonomiczny.
 21. Szkolenie: Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym 24h - 60os. – kierunki: hotelarskie, gastronomiczne.
 22. Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności 24h - 60os. – kierunek  hotelarski.
 23. Kurs aranżacji ogrodów 60h - 20os. – kierunek: architektura krajobrazu.
 24. Kurs florystyczny - podstawowy 60h - 16os. – j.w.
 25. Technik Usług Fryzjerskich VCC - 85h - 5os. – kierunek: fryzjerstwo.
 26. Odkryj swój styl i kolor. Dobór kolorystyczny - 16h - 56os. - kierunek: fryzjerstwo.
 27. Kurs – dekarz blacharz - 30os. – 240h – kierunek: budowlany.
 28. Kurs – lutowania lutem twardym - 74os. – 30h – kierunek: ślusarz, budowlany, mechaniczny.
 29. Kurs – wykonywanie robót posadzkarskich, montaż suchej zabudowy                       z egzaminacją VCC - 55os. – 70os – kierunek: budowlany.
 30. Kurs – wykonywanie kosztorysów budowlanych - 44os. – 30h – kierunek budowlany.
 31. Kurs – montaż pomp ciepła - 40os., 40h – kierunki: budowlane, energetyka odnawialna.
 32. Kurs – termowizja w budownictwie - 20os. – 15h – j.w.
 33. Kurs – montaż systemów fotowoltaicznych - 32os. - 40h – j.w.
 34. Kurs – budownictwo energooszczędne - 20os. – 220h – j.w.
 35. Kurs – ECDL/DIGCOM - przygotowanie do europejskiego certyfikatu - 60h - 40os. – kierunki: ekonomiczne, informatyczne, logistyczne.
 36. ECDL STANDARD – B1 podstawy pracy z komputerem - 90os. – 24h – j.w.
 37. ECDL STANDARD – B2 podstawy pracy w sieci - 80os. – 24h – j.w.
 38. ECDL STANDARD – B3 przetwarzanie tekstów - 80os., 24h – j.w.
 39. ECDL STANDARD B 4 – arkusze kalkulacyjne - 70os. – 24h – j.w.
 40. ECDL STANDARD S3 – IT security - 90os. – 24h – j.w.
 41. ECDL STANDARD S5 – zarządzanie projektami - 80os. – 24h – j.w.
 42. ECDL STANDARD S8 – CAD - 90os. – 24h – j.w.
 43. Kurs obsługi kas fiskalnych-30h - 80os. – kierunki: sprzedawca, gastronomia, hotelarstwo.
 44. Kurs rysunku i malarstwa - 40h - 90os. – kierunek: architektura krajobrazu.
 45. Kurs – IT Essential CISCO - 50h - 50os. – kierunki: logistyka, informatyka.
 46. Kurs – profilaktyka uzależnień od Internetu i komputera w oparciu o treningi drużynowych gier e-sportowych - 16h - 30os. – kierunek: informatyka.
 47. Serwisant komputerowy w firmie - 40h - 30os. – j.w.
 48. Projektowanie stron www - 35os. – 24h – kierunki: informatyk, grafik komputerowy.
 49. Obsługa systemu zarządzania firmą ISERT GT - 40h - 35os. - kierunek: informatyka.
 50. Obsługa programu płatnik - 30os. - 20h – kierunek: ekonomiczny.
 51. Reklama i nowoczesne formy obsługi klienta - 30os. - 60h – kierunek grafika komputerowa.
 52. Szkolenie dekoracji stołów - 9os. - 12h – kierunek: hotelarstwo, gastronomia.
 53. Kurs cateringowy - 40h - 70os. – j.w.
 
Ad. 3 Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim:
 1. Kurs Procesy logistyczne w systemie informatycznym klasy ERP - 40h/gr x 4gr (12os/gr). Łącznie 48os. – kierunki – logistyczne, ekonomiczne.
 2. Kurs Projektowanie terenów zieleni z wykorzystaniem techniki CAD(I)- 20h/gr x 3gr (12 os./gr) łącznie 36os. – kierunki: architekt krajobrazu, informatyk.
 3. Kurs podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu Adobe Photoshop CC - 36h/gr x 4gr (12 os./gr.). Łącznie 48h – kierunki: grafik komputerowy i informatyk.
 4. Kurs Menedżer Sprzedaży - 30h/gr x 2gr (10os./gr). Łącznie 20 osób – kierunki: ekonomiczne, hotelarskie, gastronomiczne.
 5. Kurs Instalator systemów fotowoltaicznych - 64h/gr x 2gr (10 os/gr). Łącznie 20 osób –kierunki: budownictwo, energetyka odnawialna.
 6. Kurs Systemy CAD/CAM 2D i 3D - 30h/gr x 3gr. Łącznie 36os. – kierunki: informatyczny, budowlany, mechaniczny.
 
Ad. 4  Modernizacja kształcenia zawodowego
W ramach zadania zostaną wyposażone następujące pracownie przedmiotowe w szkołach:
 1. Pracownia gastronomiczna - ZSOiT Żary
 2. Pracownia logistyczna - ZST Lubsko
 3. Pracownia elektroniki i elektrotechniki - ZST Lubsko
 4. Pracownia energetyki odnawialnej - ZSB Żary
 5. Pracownia budowlana - ZSB Żary
 6. Wyposażenie do kwalifikacji E.13 - ZSB Żary
 7. Pracownia reklamy- ZSE Żary
 8. Pracownia elektrotechniki i elektroniki - ZSE Żary
 9. Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi - ZSOiE Lubsko
 10. Pracownia gastronomiczna - SOSW Lubsko
 11. Pracownia cukiernicza - nowy kierunek – ODWSM
Ad. 5 Doradztwo edukacyjno – zawodowe
Celem zadania jest realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym m.in. w postaci:
 1. Zatrudnienia doradcy-konsultanta w poradni psychologicznej – 2os. x ½ etatu,
 2. Zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach - 4 doradców x 1/2 etatu,
 3. Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym:
 • Przygotowanie metodologii,
 • Przygotowanie narzędzi,
 • Zebranie i analiza danych: pierwotnych i wtórnych,
 • Opracowanie dokumentu końcowego (wersja papierowa i elektroniczna),
 1. Zorganizowanie spotkań z pracodawcami, organizacjami pracodawców, PUP, OHP, PPP. W ramach zadania zostanie zorganizowanych 6 spotkań, po jednym w każdym roku realizacji projektu, zaczynając od 2017r.,
 2. Zakup materiałów do punktu informacyjnego w bibliotece - 7 szkół. W ramach zadania zostanie zakupiony zestaw książek, materiałów, testów, zeszytów ćwiczeń niezbędnych do realizacji zadań doradczych w bibliotekach,
 3. Organizacja targów edukacyjno - zawodowych przy współpracy i pomocy Szkoły, wsparcia konsultanta oraz przedstawicieli PUP, OHP, pracodawców ( materiały, stoiska, konsultacje, wykłady).
Ponadto w ramach zadania zostaną opracowane Filmy szkoleniowe o zawodach, które stanowić będą źródło informacji dla uczniów i rodziców o korzyściach płynących z wyboru danego zawodu. Przedstawia zakres tematyczny jaki poruszony jest podczas nauki na wybranym kierunku oraz wskażą główne kwalifikacje/kompetencje jakie uczeń zdobędzie kształcąc się na danym kierunku. Do 15 kluczowych zawodów w szkołach zostaną opracowane filmy.
Dodatkowo, do zawodów zostaną opracowane Informatory do zawodów w wersji pdf, które będą umieszczane na stronach szkół celem informacji przyszłych uczniów i ich rodziców o możliwych kierunkach kształcenia w danej szkole, a także o korzyściach płynących z wyboru konkretnego kierunku.
Dodatkowym celem zadania jest kompleksowe wsparcie doradcze skierowane do uczniów, mające na celu intensyfikację działań ukierunkowanych na wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno - zawodowej każdego ucznia biorącego udział w projekcie, poprzez:
 1. Diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD – na platformie – BLENDED LEARNING– 2300os.
 2. Wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia – szkolenie 1/1 -10h –900os.
 3. Doradztwo zawodowe – „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych”  - trening interpersonalny - kody dostępu do narzędzia – BLENDED LEARNING 12h - 900os.
 4. Doradztwo zawodowe – „Umiejętności przedsiębiorcze” – BLENDED LEARNING - 24h - 1700os.
 5. Doradztwo zawodowe – „Profesjonalna rekrutacja”  – BLENDED LEARNING - 16h - 1700os.
 6. Doradztwo zawodowe – „Trening kreatywności i innowacyjności” – BLENDED LEARNING - 12h - 351os.
W zadaniu będzie uczestniczyło 2300 uczniów.
 
Ad.6 Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

 
W ramach zadania 38 osób weźmie udział w stażach/praktykach zorganizowanych w ramach projektu - 40h/osobę.
Celem udziału będzie podniesienie praktycznej wiedzy nauczycieli poszczególnych zawodów oraz dopasowanie ich umiejętności do oczekiwań pracodawców względem potencjalnych pracowników. W  pierwszej kolejności przy wyborze miejsca praktyk, będą premiowane branże strategiczne dla rozwoju regionu.
Praktyki i staże dla nauczycieli i instruktorów zawodu organizowane będą w instytucjach z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz w przedsiębiorstwach i u pracodawców, indywidualnie w zakresie nauczanych przez nich przedmiotów. Odbywać się będą  przez cały rok, zgodnie z preferencjami nauczycieli. Branża firm do których kierowani będą nauczyciele jest zgodna z ich kierunkiem kształcenia.
Podczas staży/ praktyk, dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy, nauczyciele i instruktorzy zawodu będą mogli zaktualizować swoją wiedzę: poznają najnowsze, aktualnie stosowane techniki, rozwiązania, będą pracować na używanych w danym przedsiębiorstwie, u danego pracodawcy maszynach. Zdobytą na praktykach/stażach wiedzę będą przekazywać uczniom.
Aktualizacja wiedzy nauczycieli wpłynie na podniesienie jakości kształcenia w danym zawodzie, a to z kolei przyczyni się do dostosowania umiejętności absolwentów szkół zawodowych do oczekiwań rynku pracy.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma kod dostępu do mobilnej platformy staży i praktyk wraz z dziennikiem elektronicznym. Narzędzie pomocne przy rozliczaniu frekwencji oraz zakresu tematycznego udzielonego wsparcia (raporty, monitoring uczestników). Ułatwi kontakt na linii przedsiębiorca - uczestnik/nauczyciel -wnioskodawca.
 
Ad. 7 Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców
 

W ramach zadania uczniowie ze wszystkich szkół, wezmą udział w stażach / praktykach zorganizowanych w ramach projektu – 150h/os.
Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Premiowane będą przedsiębiorstwa kluczowe dla rozwoju regionu.
W przypadku przyjmowania na staż / praktykę zawodową uczniów przez duże przedsiębiorstwa, pracodawca wniesie obowiązkowo wkład własny w wysokości 5% kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu.
Staż/praktyka w wymiarze 150h ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej ucznia oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego jego szanse na uzyskanie zatrudnienia.
Wybór firm do staży/praktyk nastąpi na podstawie selekcji, w miejscu ich działalności bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Uczestnik stażu otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł. Staż zgodny z Polską Ramą Jakości Praktyk  i Staży. Po stażu/praktyce wydana zostanie opinia od pracodawcy o uczestniku.
Do organizacji stażu wykorzystana zostanie sieć przedsiębiorców w środowisku lokalnym, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie najlepszych z możliwych korzyści dla uczestników w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. Forma wsparcia zwiększa ich szanse na otrzymanie stałego zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż, jak i u pracodawcy któremu można wykazać udokumentowaną praktykę zawodową zdobytą w ramach praktycznego wykonywania zadań. Celem staży zawodowych jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców.
Zgodnie z Planem Działania do 31.12.2018r. na staże i praktyki zawodowe u pracodawców zostanie skierowanych 317 uczniów.
Aby zapewnić maksymalizację korzyści płynących z udziału młodzieży w praktykach /stażach u pracodawcy, należy również wyposażyć ją w umiejętności interpersonalne, tj.: współpraca w grupie, komunikatywność ,innowacyjność, kreatywność. Badania wskazują iż warunkiem zdobycia i utrzymania zatrudnienia na ryku pracy jest nie tylko posiadaniem kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim posiadanie wysoce rozwiniętych kompetencji interpersonalnych.
Kompleksowe wsparcie uczniów w tym zakresie zwiększy ich szanse na rynku pracy, stąd w ramach zadania każdy z uczestników staży/praktyk otrzyma indywidualne kody dostępu do platformy na której będzie miał dostęp do filmów instruktażowych, materiałów, testów, ćwiczeń z zakresu:
 • Kreowania wizerunku ucznia na rynku pracy – BLENDED LEARNING,
 • Etyka pracy – BLENDED LEARNING.
Dostęp przyznawany jest uczestnikowi indywidualnie na okres 4 - 6 miesięcy. Dodatkowo będzie monitorowany przez system w zakresie progresu wiedzy oraz czasu. Szkolenie zakończy się testem wiedzy oraz uzyskaniem certyfikatu ukończenia warsztatów.
Wsparcie w zakresie rozwoju wskazanych kompetencji pozwoli uczestnikowi określić własne predyspozycje i w pełni wykorzystać czas spędzony na praktyce.
 
Ad. 8 Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKZiU
 
W ramach zadania Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach od 1 września 2016r. został przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
CKZiU został utworzony w ramach branży kluczowej z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branży, w której na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branży tzw. inteligentnych specjalizacji.
W ramach zadnia zostaną doposażone specjalistyczne pracownie:
 1. Pracownia projektowania CAD/CAM
 2. Pracownia CNC
Potrzeba specjalistycznego kształcenia wynika z faktu iż szkoła sukcesywnie otrzymuje od przedsiębiorców z terenu powiatu żarskiego i ościennych oraz z PUP coraz większą ilość zapytań o absolwentów w zawodach: technik mechanik, tokarz, frezer, szlifierz. Dodatkowo pracodawcy oczekują od tego typu absolwentów umiejętności spawania i czytania rysunku technicznego. W związku z tym w ramach projektu zostało uwzględnione powyższe zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów posiadających takie umiejętności.
Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć warunki do nauczania zbliżone do środowiska pracy w nowoczesnych firmach. Wpłynie to dopasowanie jakości kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, a tym samym wpłynie to na zwiększenie szans uczniów na znalezienie zatrudnienia.
 
Ad. 9 Realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym
 
Celem zadania jest:
 •   Zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach,
 •   Umożliwienie nauczycielom  zatrudnionym w szkołach lub placówkach, realizację zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego bez  przygotowania w tym zakresie, uzyskanie kwalifikacji doradcy, a nauczycielom- doradcom  z kwalifikacjami - ich podnoszenie stosownie do zmieniających się potrzeb,
 •    Rozwijanie współpracy instytucji i organizacji realizujących usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • Rozwijanie współpracy instytucji rynku pracy ze szkołami, placówkami kształcenia zawodowego.
Realizacja wskazanych założeń poprzez rozwijanie sieci doradztwa regionalnego będzie stanowić podstawę do kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
W ramach zadania zostanie zatrudniony doradca regionalny oraz stworzone zostanie stanowisko pracy dla niego. Odpowiedzialny on będzie m.in za organizację i nadzór nad tworzeniem sieci doradztwa zawodowego w województwie. Będzie także sprawował nadzór nad tworzeniem Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).
Ponadto, będzie odpowiadał ze nadzór nad szeregiem działań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego na poziomie województwa:
 • szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • Konferencje: rozpoczynające, podsumowujące i kończące realizację projektu,
 • Spotkania inaugurujące, szkoleniowe, robocze, organizacyjne i podsumowujące pracę sieci doradców,
 • Konkursy zawodoznawcze na poziomie województwa
 • Wojewódzkie targi edukacji i pracy
Szeroki zakres działań podejmowanych w zakresie doradztwa na poziomie wojewódzkim, sprzyjał będzie rozwojowi współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno - gospodarczym, a to z kolei wpływać będzie na podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i profilowanie uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
 
Ad. 10  Kształcenie uczniów i nauczycieli - ZDZ - partnerstwo niepubliczne
 
W ramach zadania uczniowie i nauczyciele z ZDZ w Lubsku wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, studiach podyplomowych, stażach / praktykach, w tym:
NAUCZYCIELE:
 1. Studia Podyplomowe - Doradztwo zawodowe - 1os. – kierunek: ekonomiczny,
 2. Studia Podyplomowe - BHP - 2os. kierunki: ekonomiczne, logistyka, sprzedawca,
 3. Kurs instruktorów nauki jazdy kat. B - 2os. – kierunki: logistyka, mechanik,
 4. Kurs instruktor spawalnictwa - 2os. – kierunek: mechaniczny,
 5. Kurs obsługi wózków jezdniowych - 2os. – kierunki: mechaniczny, logistyczny,
 6. Kurs Instruktor uprawnień elektrycznych do 1 KV - 2os. – kierunek: elektryk,
UCZNIOWIE:
 1. Kurs spawacza metodą MAG/MIG – 30os. – kierunki: ślusarski, mechaniczny,
 2. Kurs wózków jezdniowych -30os. – kierunki: mechaniczny, logistyczny, budowlany,
 3. Kurs elektryka – 30os. – kierunek elektryk,
 4. Kurs kas fiskalnych – 30os. – kierunek: sprzedawca, logistyk,
 5. Kurs ECDL/ECC – 30os. – kierunki: ekonomiczny, informatyczny,
 6. Kurs prawo jazdy kat. B – 30os. – wszystkie  kierunki.
 7. Kody dostępu do elektronicznego dziennika praktyk/stażu - 49os.
 8. Staże i praktyki dla uczniów – 49os. – wszystkie kierunki,
 9. Kody dostępu do platformy – „Kreowanie wizerunku ucznia na rynku pracy” - 49os.,
 10. Kody dostępu do platformy – „Etyka pracy” - 49os.,
 11. Kody dostępu do elektronicznego dziennika praktyk/stażu – 2 nauczycieli,
 12. Staże i praktyki dla nauczycieli – 2os.
Wszystkie kursy/szkolenia zakończą się badaniem poziomu kompetencji/kwalifikacji i uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia.
Nauczyciele/uczniowie są kierowani na kursy/szkolenia zgodnie ze swoim profilem zawodowym, celem podniesienia poziomu wiedzy/kompetencji z danej dziedziny albo zdobycia nowych kwalifikacji w przypadku tworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach, co zostało przedstawione w diagnozie.
  
Doposażenie pracowni szkolnych w ramach Projektu 8.4.1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

Pracownia CNC
Pracownia projektowania CAD/CAM –
Pracownia projektowania CAD/CAM -
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach

Pracownia gastronomiczna   
Pracownia gastronomiczna
 
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach

Pracownia energetyki odnawialnej
Pracownia energetyki odnawialnej
Pracownia budowlana
Wyposażenie do kwalifikacji E.13
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

Pracownia reklamy
Pracownia reklamy
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi 
Pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi –
 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku

Pracownia logistyczna
Pracownia logistyczna  
Pracownia elektroniki i elektrotechniki
Pracownia elektroniki i elektrotechniki
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubsku

Pracownia gastronomiczna
 
Ośrodek Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

Pracownia cukiernicza-nowy kierunek
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku

Pracownia techniki komputerowej/programowania/multimediów Pracownia techniki komputerowej/programowania/multimediów
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook