.

Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach
21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach, w którym uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Na spotkaniu obecni byli również emerytowani pracownicy Starostwa wraz z byłym Starostą Żarskim Markiem Cieślakiem. 
 
Spotkanie opłatkowe było okazją do złożenia życzeń świątecznych. Starosta Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel życzyli wszystkim zebranym radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i owocnej współpracy w nadchodzącym Nowym Roku 2019. Po ciepłych słowach, pracownicy Starostwa Powiatowego podzielili się opłatkiem.
 
czytaj dalej

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
20 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu. Obrady sesji rozpoczęły się złożeniem ślubowania radnego przez Pana Bogdana Kępińskiego zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie obsadzenia mandatu radnego, który uzupełnił skład Rady w miejsce Olafa Napiórkowskiego.
 
Następnie Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyli Wiktorowi Dąbrowskiemu Nagrodę Starosty Żarskiego o wartości 1500 zł oraz list gratulacyjny. Wiktor Dąbrowski jest multimedalistą i wielokrotnym Mistrzem Polski w tańcu break dance oraz electric boogie, a także uczestnikiem finału telewizyjnego show „Mam Talent!”. Podziękowanie wraz z listem  gratulacyjnym przekazane zostało również trenerowi Wiktora – Panu Arturowi Niezgodzie.
 
W trakcie sesji radni przyjęli do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Żarskiego na lata 2016-2020 oraz ustalili składy następujących Komisji Stałych: 
 
Komisji Budżetu i Infrastruktury
Przewodniczący: Tomasz Czajkowski
Członkowie Komisji:
1. Józef Łahucik
2. Roman Mazurkiewicz
3. Jarosław Dowhan
4. Franciszek Wołowicz
5. Michał Rudnicki
6. Marek Femlak
7. Sebastian Górski
8. Anna Ślawska
9. Wiktor Kułdosz
10. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Edukacji i Rynku Pracy

Przewodniczący: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Tadeusz Kordylewski
2. Elżbieta Łobacz - Bącal
3. Bogdan Kępiński
4. Maria Łaskarzewska
5. Krzysztof Czerniawski
6. Wiktor Kułdosz
7. Małgorzata Brzyśkiewicz
 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Przewodniczący: Marek Femlak
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Michał Rudnicki
3. Tomasz Czajkowski
4. Krzysztof Czerniawski
5. Roman Mazurkiewicz
6. Anna Ślawska
7. Tadeusz Kordylewski
8. Jarosław Dowhan
 
Komisji Rewizyjnej Rady
Przewodniczący: Kazimierz Drozd
Zastępca Przewodniczącego: Józef Łahucik
Sekretarz: Elżbieta Haściłło
Członkowie Komisji:
1. Maria Łaskarzewska
2. Elżbieta Łobacz-Bącal
3. Sebastian Górski
4. Dariusz Dyba
 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący: Sebastian Górski
Członkowie Komisji:
1. Kazimierz Drozd
2. Józef Łahucik
3. Jarosław Dowhan
4. Dariusz Dyba
5. Franciszek Wołowicz
6. Bogdan Kępiński
 
Na zakończenie sesji, Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała zebranych, że do Starostwa Powiatowego wpłynęły podziękowanie za organizację siódmej edycji Narodowego Czytania. Jako wyraz wdzięczności otrzymaliśmy okolicznościowy egzemplarz „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego z dedykacją Pary Prezydenckiej.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem .
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 rok.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie powołania Komisji Stałych Rady.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
- w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia przedmiotu działania.
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.
czytaj dalej

"Się kręci kontratakuje" w Powiecie Żarskim

 • 21-12-2018
Ilustracja do informacji: "Się kręci kontratakuje" w Powiecie Żarskim
19 grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Się kręci kontratakuje”. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, dyrektorzy, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzone dzieci.
 
Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania wyników wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja i Technika oraz do podziękowania Prezesowi Stowarzyszenia – Panu Karolowi Holskiemu – za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.
 
Wśród wielu atrakcji, przygotowanych przez organizatorów, znalazło się m.in. zwiedzanie wystawy LEGO oraz niespodzianka – wizyta św. Mikołaja w towarzystwie niezwykłych pomocników: Szturmowców i Lorda Vadera  z uniwersum Gwiezdnych Wojen, którzy każdemu uczestnikowi zajęć wręczyli upominki oraz nagrody.
 
Środki, w wysokości 55 tys. zł., na realizację projektu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Żarskiego zostały przekazane Stowarzyszeniu Edukacja i Technika w ramach programu „Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018”.
czytaj dalej

Mali kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach

 • 19-12-2018
Ilustracja do informacji: Mali kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach
18 grudnia 2018 r.  Starostę  Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz pracowników Starostwa Powiatowego odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Wraz z opiekunami przyszły złożyć życzenia i zrobiły to śpiewająco. W podziękowaniu za piękny występ artystyczny, mali kolędnicy otrzymali drobne upominki.
czytaj dalej

Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego

 • 18-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego
17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu. Obok Starosty i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Spotkanie rozpoczął Starosta Józef Radzion, składając świąteczne życzenia i przekazując w symboliczny sposób każdemu z obecnych wigilijny opłatek. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Starosta wręczył Pani Agacie Salamońskiej i Pani Małgorzacie Łozińskiej – Szklarz - dyrektorkom Powiatowych Domów Dziecka w Lubsku i w Żarach - bony na kwotę 500 zł.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
czytaj dalej

Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem

 • 17-12-2018
Ilustracja do informacji: Ahoj "Przygodo z Nysą"!Kolejne inwestycje nad Zalewem Karaś w Lubsku stają sie faktem
14 grudnia 2018 r. Starosta Żarski Józef Radzion podpisał umowę partnerską w ramach projektu „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V". Dofinansowanie piątego etapu projektu opiewa na kwotę 2.292. 568,02 euro i zostanie rozdzielone pomiędzy wszystkich partnerów. Dzisiejsze wydarzenie zwiastuje dalsze inwestycje Powiatu Żarskiego w poprawę dostępności oraz jakości bazy turystyczno-wypoczynkowej nad zalewem „Karaś” w Lubsku.
 
Piąty etap „Przygody z Nysą” przyniesie kolejne znaczące zmiany na lubskim „Karasiu”. Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa wraz z oznakowaniem i elementami małej architektury. Ścieżka połączy Zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli skorzystać z przyjemnej altany lub odpocząć na ławeczkach. Nie zabraknie stojaków na rowery i koszy na śmieci.
 
 Przypomnijmy, w latach 2017-2018, nad Zalewem „Karaś” realizowany był IV etap projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”, dzięki któremu mieszkańcy Powiatu Żarskiego mogą korzystać m.in. z: niemal dwukilometrowej ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu, molo widokowego, jedenastu pomostów do wędkowania, altan oraz innych elementów małej architektury.
 
Nadrzędnym celem wszystkich Partnerów V etapu projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego” będzie budowa ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków pieszo-rowerowych oraz stworzenie miejsc odpoczynku dla turystów, a co za tym idzie rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego pogranicza polsko – saksońskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2019 -2020.
 
W projekcie uczestniczą:
- Powiat Żarski;
- Gmina Zgorzelec;
- Powiat Goerlitz;
- Senckenberg Museum fur Naturkunde Goerlitz;
- Stadt Goerlitz – Gorlitzer Sammtungen fur Geschichte und Kultur;
- Gmina Miejska Zgorzelec;
- Miasto i Gmina Pieńsk;
- Nadleśnictwo Lipinki; 
- Gmina Żary.
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
czytaj dalej

Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami Powiatu Żarskiego
 
12 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza, Członków Zarządu: Tomasza Czajkowskiego, Marka Femlaka, Michała Rudnickiego z wójtami i burmistrzami Powiatu Żarskiego.
Głównym tematem było ustalenie priorytetów we wspólnych działaniach miast i gmin z Powiatem Żarskim. W szerokiej dyskusji wójtowie i burmistrzowie wskazali na najważniejsze obszary wspólnych działań w nadchodzącej kadencji.
Starosta, burmistrzowie i wójtowie zwrócili uwagę na priorytety; wśród nich znalazły się sprawy służby zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa mieszkańców i współpracy w zakresie wspólnych projektów dofinansowywanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski.
Zwrócono uwagę na potrzebę opracowania planu transportu publicznego dla Powiatu Żarskiego.
Spotkanie przebiegło w rzeczowej, miłej atmosferze.
 
 
czytaj dalej

Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce profilaktyki nowotworowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2018
Ilustracja do informacji: Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce profilaktyki nowotworowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego
11.12.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Wicestarostę Małgorzatę Issel laureatom konkursu plastycznego na ulotkę profilaktyczną.
Konkurs miał na celu promowanie profilaktyki nowotworowej oraz dbanie o zdrowie własne i bliskich, jak również zaangażowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego w działania profilaktyczne. Zadanie konkursowe polegało na utworzeniu ulotki na temat profilaktyki nowotworowej w dowolnie wybranym zakresie (np. nowotwór piersi, szyjki macicy, płuc, skóry, jelita grubego i inne).
Angażowanie się w działania promujące profilaktykę wśród młodzieży przyczynia się do wzmacniania świadomości dbania o zdrowie swoje i innych.
Ustalenia Komisji Konkursowej:
- Nagroda Główna: Mateusz Wiesion, CKZiU w Żarach;
- Wyróżnienie: Alicja Sobolewska, ZSOiT w Żarach;
- Wyróżnienie: Paulina Basałyga, ZSO w Żarach;
 
czytaj dalej

Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 06-12-2018
Ilustracja do informacji: Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
Zgodnie z mikołajkową tradycją – 6 grudnia 2018 r. - Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z przedstawicielami Szpitala Na Wyspie w Żarach: Prezesem Szpitala Panią Jolantą Dankiewicz oraz Lekarzem Naczelnym Panem Rafałem Kołsutem odwiedzili małych pacjentów Oddziału Dziecięcego.
 
Wszystkie dzieci otrzymały mikołajkowy upominek: świątecznego reniferka i słodycze. Nie zabrakło również serdecznych życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Dzieci bardzo ucieszyły się z wizyty i otrzymanych prezentów. Odwiedzanie najmłodszych pacjentów, spędzających Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach, ma już wieloletnią tradycję, która z pewnością będzie w dalszym ciągu kultywowana – w ten radosny dzień każde grzeczne dziecko powinno otrzymać prezent.
 
Następnie Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Pielęgniarka Naczelna Pani Joanna Fogel udali się do nowo wybudowanej części szpitala, gdzie trwają prace związane z kolejnym etapem rozbudowy. Przypomnijmy, na parterze nowo powstałej części szpitala znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG oraz apteką. Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych Oddziału Dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym. Oddział dla najmłodszych pacjentów powiększy się o dodatkowe 12 miejsc. Pierwsze piętro pomieści również dodatkową salę operacyjną. Na drugim piętrze znajdą się sale chorych ( z odrębnymi węzłami sanitarnymi) dla pacjentek położniczo – ginekologicznych ( 16 nowych miejsc). Powstanie dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe. Niewątpliwą atrakcją szpitala będzie atrium z pięknym, słonecznym placem zabaw dla dzieci.
czytaj dalej

Drugie spotkanie informacyjne "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 • 03-12-2018
Ilustracja do informacji: Drugie spotkanie informacyjne "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
29 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Żarskiego „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach.
Nadrzędnym celem kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” jest uświadamianie społeczeństwu, czym jest czad i jakie zagrożenia niesie. Podczas spotkania strażacy wyjaśnili uczestnikom, jak powstaje czad oraz wskazali miejsca jego najczęstszych emisji w domach. Dużo czasu poświęcono na omówienie prawidłowych przygotowań do sezonu grzewczego oraz na kwestie regularnego wykonywania przeglądów wszystkich instalacji użytkowych w domach. Na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał czuję dymu i czadu.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook