.

Oświata

UCHWAŁA NR 891/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

 • 19-02-2024
UCHWAŁA NR 891/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

Na podstawie Uchwały Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r., w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendium Rady Powiatu Żarskiego następującym uczniom:
a) w dziedzinie nauki
1. Krzysztof Ksiuk ZSOiE Lubsko - 150 zł
2. Barbara Ochman ZSO Żary -150 zł
3. Maciej Abramczuk ZSE Żary - 100 zł
4. Kornelia Kuberska ZSE Żary - 100 zł
5. Kamil Olejniczak ZSE Żary - 150 zł
6. Błażej Wojciechowski ZSE Żary - 150 zł
7. Jakub Tęcza ZSE Żary - 150 zł
8. Hubert Jurec ZSE Żary - 100 zł
9. Aleksandra Karnowska KLO Żary - 150 zł
10. Szymon Gajda SLO Żary - 200 zł

b) w dziedzinie sportu
1. Martyna Gabryl CKZiU Żary - 150 zł
2. Jakub Mateusz Kowalski CKZiU Żary - 150 zł
3. Szymon Samuel Socha CKZiU Żary - 150 zł
4. Bartłomiej Strzygocki CKZiU Żary - 200 zł
5. Damian Kaciniel CKZiU Żary - 150 zł
6. Nikola Drozdek CKZiU Żary - 150 zł
7. Kewin Singh ZSOiT Żary - 150 zł 
8. Hubert Mleczko ZSE Żary - 150 zł
9. Kinga Pecyna ZSE Żary - 250 zł
10. Wiktoria Poniewierka ZSE Żary - 150 zł
11. Dawid Rewaj ZSE Żary - 150 zł
12. Artem Maslow ZST Lubsko - 200 zł
13. Mateusz Kaszkur ZST Lubsko - 200 zł
14. Stanisław Troczyński ZSB Żary - 150 zł
15. Michał Dawid Ficygowski ZSB Żary - 100 zł
16. Gracjan Jedut ZSB Żary - 200 zł
17. Katarzyna Kolasińska ZSB Żary - 100 zł
18. Jakub Szakoła ZSB Żary - 100 zł
19. Nikola Czeremurzyńska ZSO Żary - 100 zł
20. Adrianna Wasilewska ZSO Żary - 200 zł
21. Elwira Czeremurzyńska ZSO Żary - 100 zł
22. Alicja Kowalska ZSO Żary - 100 zł
23. Julia Płaska ZSO Żary - 100 zł
24. Wiktoria Gawron ZSO Żary - 100 zł
25. Hanna Wojtaszek ZSO Żary - 150 zł
26. Weronika Kwaśniak KLO Żary - 200 zł
27. Oliwia Szymańska KLO Żary - 200 zł
28. Krzysztof Markulak KLO Żary - 150 zł
29. Wiktor Błaszczyk KLO Żary - 200 zł
30. Wojciech Franciszek Dziędzioła KLO Żary - 150 zł
31. Stanisław Pająk SLO Żary - 150 zł
32. Piotr Przychodzeń SLO Żary - 200 zł
33. Wiktoria Adrianna Guszpit SLO Żary - 150 zł
 
c) w dziedzinie artystycznej
1. Dominika Ogłoza ZSOiT Żary - 150 zł
2. Dominika Burzyńska KLO Żary - 150 zł
3. Mateusz Rola SLO Żary - 200 zł
 
d) w dziedzinie nauki zawodu
1. Oskar Michał Ziegenlauba CKZiU Żary - 200 zł
2. Mateusz Chudy CKZiU Żary - 200 zł
3. Malwina Kołodziej ZSOiE Żary - 200 zł
4. Dorian Niemiec ZSOiE Żary - 250 zł
5. Wiktoria Abramowicz ZSOiT Żary - 200 zł
6. Julia Zygmanowska ZSOiT Żary - 200 zł
7. Daniil Yakubynskyi ZST Lubsko - 200 zł
8. Przemysław Łanda ZST Łubsko - 150 zł
9. Weronika Tracz ZSE Żary - 200 zł
10. Martyna Siwek ZSE Żary - 200 zł
 
§ 2. Stypendium przyznaje się na okres zajęć szkolnych w roku szkolnym 2023/2024 (wrzesień 2023 – czerwiec 2024)
§ 3. Wykonanie Uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy cywilno-prawnej ze stypendystą ( lub jego prawnym opiekunem ) powierza się Staroście Żarskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
 
czytaj dalej

UCHWAŁA NR 869/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży

 • 17-01-2024
UCHWAŁA NR 869/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z póź. zm.) w związku z uchwałą Rady Powiatu Żarskiego Nr X/55/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określeniaRegulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Żarskiego powołuje Komisję Stypendialną w celu zaopiniowania przyznania stypendium dla uzdolnionej młodzieży na rok szkolny 2023/2024 w następującym składzie:
1. Małgorzata Issel- Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Haściło - Członek
3. Roman Mazurkiewicz – Członek
4. Bogdan Kępiński - Członek
5. Krzysztof Czerniawski - Członek
6. Bartłomiej Kubiak - Członek
7. Kinga Kunysz- Członek

§ 2. Komisja Stypendialna działa zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego” przyjętym uchwałą Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego w dnia 30 września 2019 r.

§ 3. 1. Zarząd upoważnia członków Komisji Stypendialnej do przetwarzania danych osobowych w związku z pracami prowadzonymi przez Komisję w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków członka Komisji.
2. Poleca się członkom Komisji Stypendialnej przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności, rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia, zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
3. Upoważnienia członkom Komisji Stypendialnej udziela się na czas wykonywania przez nich obowiązków podczas jej posiedzenia.
4. Zobowiązuje się członków Komisji Stypendialnej do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia również po zakończeniu jej prac.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 705/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

 • 14-03-2023

Załączniki

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2023 /2024

 • 01-03-2023
Ilustracja do informacji: Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2023 /2024
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
ul. Zielonogórska 23
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik hotelarstwa – 1 oddział
- technik organizacji turystyki – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział
- technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału
- technik usług fryzjerskich – 0,5 oddziału
- technik handlowiec – 0,5 oddziału
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik mechanik – 0,5 oddziału
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
- technik logistyk – 1 oddział
 
 Branżowa Szkoła I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych – 1 oddział
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- magazynier – logistyk – 0,5 oddziału
 
Branżowa Szkoła II Stopnia – 1 oddział
- technik pojazdów samochodowych - 0,5 oddziału
- technik logistyk0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
ul. Podwale 16
68-200 Żary
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 4 oddziały
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
ul. Długosza 23
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 0,5 oddziału
- technik reklamy - 0,5 oddziału
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik programista – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
- technik rachunkowości – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
ul. Górnośląska 2
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik budownictwa – 0,5 oddziału
- technik informatyk – 0,5 oddziału
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 0,5 oddziału
- technik robót wykończeniowych – 0.5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  1 oddział
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/betoniarz – zbrojarz  –  1 oddział
- wielozawodowa – 2 oddziały ( w zawodach :  fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb)
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH
 ul. Chopina 10
68-300 Lubsko
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 4 oddziały
 
Technikum:
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko
 
Technikum:
- technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału  
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik logistyk – 0,5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- wielozawodowa – 1 oddział   (w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych;   blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz;   tapicer, ślusarz; murarz – tynkarz, mechanik motocyklowy, drukarz i inne wg potrzeb ) 
 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Spokojna 3,5
68-200 Żary
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 0,5 oddziału
- cukiernik – 0,5 oddziału  
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Szkolna 4
68-300 Lubsko
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 1 oddział
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2022/2023

 • 04-10-2021
Stypendia Rady Powiatu Żarskiego 2022/2023
 
Starostwo Powiatowe w Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium zgodnie
z uchwałą Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
Umotywowany wniosek składa dyrektor szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, której uczniem jest kandydat do stypendium.
Termin składania wniosków – 31 październik 2022 r.
Stypendium nie dotyczy uczniów szkół dla dorosłych.
Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, w tym wniosek o przyznanie stypendium, dostępne są w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żarskiego,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, pok.207 oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatzary.pl.
 

 

Wsparcie finansowe w ramach ..Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."

 • 28-06-2022
 
 
 
 
Powiat Żarski otrzymał wsparcie finansowe w 2022 roku na realizację zadania w ramach wieloletniego programu, Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zadanie polega na zakupie książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych poświęconych  historii Polski XX wieku, książek ukazujących wartość rodziny i życia człowieka oraz lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo.
 
Wsparcie finansowe otrzymały szkoły:
 
Lp.
Nazwa szkoły
 
Kwota
1.
Technikum nr 4
w Zespole Szkół Budowalnych w Żarach
12 000,00 zł
2.
Technikum nr 2
w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku
12 000,00 zł
3.
Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach
9 129,00 zł
 
 
 

Wsparcie finansowe w ramach ..Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 • 02-11-2021

Program .. Polski Ład"- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę"

 • 27-10-2021

UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR X/55/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30września 2019 r.

 • 04-10-2021

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2021 /2022

 • 24-02-2021
Ilustracja do informacji: Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2021 /2022
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
ul. Zielonogórska 23
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik hotelarstwa – 0.5 oddziału
- technik organizacji turystyki – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział
- technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału
- technik usług fryzjerskich – 0,5 oddziału
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik mechanik – 0,5 oddziału
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
- technik logistyk – 1 oddział
 
 Branżowa Szkoła I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
ul. Podwale 16
68-200 Żary
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 3 oddziały
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
ul. Długosza 23
68-200 Żary
 
 
Technikum:
- technik elektronik – 0,5 oddziału
- technik reklamy - 0,5 oddziału
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik programista – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
- technik rachunkowości – 0,5 oddziału
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
ul. Górnośląska 2
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik budownictwa – 0,5 oddziału
- technik informatyk – 0,5 oddziału
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 0,5 oddziału
- technik robót wykończeniowych – 0.5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –  1 oddział
- wielozawodowa – 1 oddział
( w zawodach :  fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
i EKONOMICZNYCH
 ul. Chopina 10
68-300 Lubsko
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 2 oddziały
 
Technikum:
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko
 
 
Technikum:
- technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału  
- technik elektryk – 0,5 oddziału
- technik logistyk – 0,5 oddziału
 
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- wielozawodowa – 1 oddział
  (w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych; 
  blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz;
  tapicer, ślusarz; murarz – tynkarz, mechanik motocyklowy, drukarz i inne wg.
  potrzeb ) 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Spokojna 3,5
68-200 Żary
 
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 0,5 oddziału
- cukiernik – 0,5 oddziału  
 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Szkolna 4
68-300 Lubsko
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 1 oddział
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
 
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook