.

Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!

 • 29-12-2023
Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!
29 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Żarskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
Na początku sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz podjęła uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033 oraz w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 
Następnie, po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu przez Skarbnik Powiatu Elizę Siemianowską opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 17 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Po głosowaniach nad podjęciem uchwały budżetowej oraz nad podjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz podziękowali Pani Skarbnik Elizie Siemianowskiej oraz całemu Wydziałowi Finansowo – Budżetowemu za przygotowanie uchwały budżetowej i czuwanie nad finansami Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2024.
 
Transmisja z LI sesji Rady Powiatu Żarskiego: https://esesja.tv/transmis.../1857/rada-powiatu-w-zarach.htm
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy - zmiana przepisów od 1 stycznia 2024 r.

 • 27-12-2023
Ilustracja do informacji: Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy - zmiana przepisów od 1 stycznia 2024 r.
UWAGA -  od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.
 
Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
 
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
 1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
 2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
 
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
 1. zbyciu pojazdu;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
 
Zgodnie z  ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach i można je:
 1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /3j8o3v0smg/SkrytkaESP;
 2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5;
 3. złożyć w Biurze Podawczym przy al. Jana Pawła II 5 w Żarach.
 
Ponadto przypominamy, że zarejestrowania/przerejestrowania pojazdu oraz innych czynności związanych z rejestracją pojazdów oraz prawami jazdy można dokonać osobiście w Starostwie Powiatowym po wcześniejszym umówieniu terminu. Do Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy należy wchodzić o umówionej godzinie, a następnie podchodzić do stanowiska wskazanego przez urzędnika.
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy są załatwiane na wyznaczoną godzinę (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach:
Poniedziałek 07.15 – 15.30
Wtorek – Czwartek 07.15 – 14.00
Piątek 07.15 – 13.30
 
Rejestracja telefoniczna:
Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
 
Wykaz telefonów:
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
 
czytaj dalej

Życzenia świąteczno-noworoczne

 • 21-12-2023
Ilustracja do informacji: Życzenia świąteczno-noworoczne
 
 
czytaj dalej

Świąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 20-12-2023
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żarach
20 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem oraz Wicestarostą Małgorzatą Issel spotkali się Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej wraz z Zastępcą Burmistrza Patrykiem Falińskim.
 
Spotkanie było okazją do złożenia serdecznych życzeń świątecznych oraz noworocznych. Starosta podziękował  Pani Burmistrz i Panu Burmistrzowi za dobrą współpracę i wspólne działania podejmowane na rzecz mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.
czytaj dalej

Kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach

 • 19-12-2023
Ilustracja do informacji: Kolędnicy odwiedzili Starostwo Powiatowe w Żarach
19 grudnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyli mali Kolędnicy, a dokładniej dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku wraz z opiekunkami. W imieniu władz Powiatu Żarskiego gości przywitała Wicestarosta Małgorzata Issel, a w spotkaniu uczestniczyli Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Dzieci przyszły złożyć świąteczne życzenia i zrobiły to śpiewająco! Kolędnicy z zaangażowaniem zaśpiewali pastorałkę i wręczyli samodzielnie przygotowane prezenty. Po występie, Wicestarosta złożyła całej społeczności szkolnej serdeczne świąteczne życzenia oraz wręczyła dzieciom drobne upominki.
czytaj dalej

Przedświąteczna wizyta Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach

 • 15-12-2023
Ilustracja do informacji: Przedświąteczna wizyta Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach
 14 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziły Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach z panią Dyrektor Anettą Reichel – Wasiljew, które – na ręce Wicestarosty Małgorzaty Issel – przekazały życzenia świąteczno – noworoczne oraz wręczyły samodzielnie wykonany stroik świąteczny.  
 
Wizyta upłynęła w radosnej atmosferze i świątecznym nastroju. Wicestarosta Małgorzata Issel złożyła -  w imieniu Zarządu Powiatu Żarskiego - najlepsze życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla Mieszkanek i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, a miłym gościom wręczyła drobne upominki.
czytaj dalej

Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 14-12-2023
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju w Starostwie Powiatowym w Żarach
14 grudnia 2023 r. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach. Wicestarosta Małgorzata Issel odebrała z rąk przedstawicieli 4 DSH WATRA zapalony lampion Betlejemskiego Pokoju, który żarscy harcerze osobiście przywieźli z  kościoła na Krzeptówkach, gdzie odebrali je od skautów ze Słowacji.
 
Hasłem tegorocznej sztafety jest zawołanie: „Czyńmy pokój”, a celem akcji jest przekazywanie do domów przywiezionego z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem ognia, będącego znakiem pokoju i symbolem pojednania między narodami.
czytaj dalej

L sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 14-12-2023
Ilustracja do informacji: L sesja Rady Powiatu Żarskiego
14 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się L sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, a Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski przedstawił informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego, które odbyło się bezpośrednio przed sesją.
 
Na zakończenie sesji życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia Radnym i Mieszkańcom Powiatu Żarskiego złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
-  w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIII/131/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- zmieniającej uchwałę nr XLVII/286/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na pierwszy kwartał 2024 roku.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę oraz jego działania.
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2024 – 2026  wg załącznika nr 6 z poprawkami.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego

 • 13-12-2023
Ilustracja do informacji: III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego
12 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne młodym radnym złożyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel – pełniąca funkcję opiekunki Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego .
 
Po rozpoczęciu obrad Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego:
Bartoszowi Olechno – uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwenta szkoły Maurycego Pękali,
Victorii Grigis – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, która uzupełniła skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Wiktorii Wojciechowskiej,
Krzysztofowi Markulakowi – uczniowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Anny Wardak
oraz Jakubowi Śniegowskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Następnie młodzież przystąpiła do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób swoją kadencję.
 
W celu uzupełnienia Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego – ze względu na zakończenie nauki przez Maurycego Pękalę – konieczne było przeprowadzenie wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów, na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego wybrano Szymona Mierzwiaka – radnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, ustanawiając Prezydium w składzie:
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Karolina Pożoga
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Paweł Banaszek
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Szymon Mierzwiak
SEKRETARZ – Przemysław Nowak
 
W dalszej części obrad, młodzi radni wysłuchali informacji Wicestarosty Małgorzaty Issel na temat zadań oświatowych zrealizowanych przez Powiat Żarski w 2023 roku oraz ustalili plan działania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego w 2024 roku. Radni przedstawili różnorodne propozycje odnośnie do planu dalszych działań Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego oraz dyskutowali o celach działa młodzieżowych rad, roli młodzieżowego radnego, jego prawach i obowiązkach oraz o współpracy między radami.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z terenu Powiatu Żarskiego

 • 08-12-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z terenu Powiatu Żarskiego
8 grudnia  2023 r.  w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dla pedagogów, nauczycieli oraz pielęgniarek środowiska szkolnego z Powiatu Żarskiego, które zostało zorganizowane we współpracy z pracownikami Pionu Promocji  Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żarach.
 
Licznie zgromadzonych gości przywitała Wicestarosta Małgorzata Issel, która w trakcie krótkiego wystąpienia podziękowała zebranym za działania podejmowane na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Żarskiego, a także złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Podczas spotkania, które  prowadziły Panie Katarzyna Bernagiewicz oraz Pani Mariola Zuchniarz – Płończak, poruszono wiele tematów związanych z zapobieganiem chorobom nowotworowy, uzależnieniom dzieci i młodzieży od narkotyków, internetu, gier komputerowych. Omówiono również sposoby realizacji programów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024 w szkołach i placówkach oświatowych  Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook