.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 22-03-2023
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
21 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym zostały omówione zagadnienia związane ze zwalczaniem wścieklizny u zwierząt oraz postępowaniem w przypadku zakażenia ludzi wirusem wścieklizny.
 
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, Kierownik Oddziału Epidemiologii w Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Wiesława Kochut, p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach kpt. SG Monika Karandys – Kozalska, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Mariusz Morawski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Tomasz Białek, przedstawiciel Nadleśnictwa Lipinki Damian Sandak. Z uwagi na temat omawiany na spotkaniu do udziału w posiedzeniu Zespołu zostali zaproszeni pracownicy odpowiedzialni za ochronę zwierząt w Gminach z terenu Powiatu Żarskiego.
 
Wścieklizna to wirusowa, odzwierzęca i śmiertelna choroba, na którą chorują przede wszystkim ssaki mięsożerne (psy, koty, lisy), ale i inne zwierzęta stałocieplne (np. sarna, dzik, żbik, nietoperz), oraz człowiek. Wścieklizna powoduje postępujące oraz śmiertelne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego.
 
Wścieklizna jest chorobą występującą na całym świecie. Według WHO szacuje się, że wścieklizna jest przyczyną 59 000 zgonów rocznie w ponad 150 krajach, przy czym 95% przypadków ma miejsce w Afryce i Azji. Ze względu na zaniżone dane i niepewne szacunki liczba ta jest prawdopodobnie niedoszacowana. Ciężar chorób jest nieproporcjonalnie ponoszony przez biedne populacje wiejskie, przy czym około połowa przypadków przypada na dzieci poniżej 15 roku życia. Głównym źródłem zakażenia (ok. 99% przypadków u ludzi) są psy; rzadziej koty, nietoperze, dzikie drapieżniki. Najwięcej przypadków wścieklizny odnotowuje się w Indiach (ok. 20 tysięcy rocznie).
 
W 2022 roku w Polsce potwierdzono 36 przypadków zachorowań na wściekliznę u zwierząt.
 
Jak można zarazić się wścieklizną? - Źródłem zakażenia wścieklizną dla człowieka są zwierzęta będące w okresie rozwoju choroby oraz chore, wydalające wirus ze śliną. Źródłem zakażenia są dzikie zwierzęta (nietoperze, kuny, borsuki, lisy), zwierzęta domowe (psy, koty), rzadziej sarny, bydło, wiewiórki oraz gryzonie.  Wirus wścieklizny przenoszony jest ze śliną chorego zwierzęcia poprzez ugryzienie albo oślinienie uszkodzonej skóry lub błon śluzowych człowieka. W czasie wylęgania wirus przebywa w miejscu ukąszenia, następnie przemieszcza się w kierunku rdzenia kręgowego i mózgu. Z ośrodkowego układu nerwowego przemieszcza się poprzez nerwy do gruczołów ślinowych i jest wydalany w ślinie chorych zwierząt.
 
Objawy wścieklizny u zwierząt - U zwierząt wścieklizna może przebiegać pod postacią porażenną (tzw. cichą) lub szałową(agresja i pobudzenie psychoruchowe). Zwierzęta dotychczas spokojne i płochliwe podchodzą do ludzi (np. zające), chwytają pokarm z ręki, natomiast osobniki dotychczas ufne lub agresywne stają się ciche, lękliwe i nieporadne, chowają się w ciemne miejsca. Chore zwierzęta mogą chwytać i połykać niejadalne przedmioty (np. kamienie). Szczekają lub miauczą bez przyczyny, stają się agresywne w stosunku do innych zwierząt i ludzi (także właścicieli), mogą atakować nieożywione obiekty. Z powodu halucynacji wzrokowych i słuchowych zachowują się tak, jakby chwytały muchy. U kotów w przeciwieństwie do psów dużo częściej rozwija się agresywna postać wścieklizny. W stadium pobudzenia koty atakują z ogromną szybkością i dzikością, co stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi. Obecny jest znaczny ślinotok oraz dochodzi do napadów szału podczas jedzenia i picia. Mogą wystąpić utrudnione połykanie, bieganie bez celu, wypadnięcie języka, nierówność źrenic. Z czasem pojawiają się niedowłady i porażenia kończyn. Zwierzę umiera w ciągu 7 dni ( czasem 10-12).
 
Co zrobić, gdy pogryzienia przez dzikie zwierzę, psa lub kota?
 • Jak najszybciej i dokładnie przemyć wodą oraz mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem.
 • Niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
 • Poinformować o zdarzeniu miejscowego Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt.
 • Spisać dane właściciela psa/kota, zobowiązać go do kontaktu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.
Jak możemy się chronić przed WŚCIEKLIZNĄ?
 • Coroczne szczepienia psów i kotów są najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia przed wścieklizną
 • Nie należy podchodzić, dotykać i dokarmiać dzikich zwierząt
 • Nie należy dotykać i podnosić padłych zwierząt
 • Nie pozostawiać bez opieki i kontroli zwierząt domowych
 • Wszystkie przypadki pogryzienia przez zwierzęta lub inne podejrzenia wścieklizny zgłaszać do Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub zakładów leczniczych dla zwierząt.
Pamiętaj!!! Zaszczepienie swojego pupila to nie tylko wyraz troski o jego zdrowie i bezpieczeństwo, ale także nasze życie oraz życie innych ludzi i zwierzą.
czytaj dalej

Spotkanie z Dowódcą 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego

 • 22-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Dowódcą 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego
21 marca 2023 roku Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z płk. Jerzym Biryłko – Dowódcą 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu.
 
W trakcie spotkania omówione zostały kwestie zaangażowania sił zbrojnych w działania na rzecz obywateli, w tym zasady współpracy samorządu powiatowego z wojskiem w zakresie realizowania przedsięwzięć w obszarze zarządzania kryzysowego. Poruszono również temat związany ze współorganizowaniem uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych, w których może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa.
czytaj dalej

Kondolencje

 • 22-03-2023
Ilustracja do informacji: Kondolencje

Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach

 • 21-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach
21 marca 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z kpt. SG Moniką Karandys-Kazalską, która pełni funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
 
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane ze współpracą Straży Granicznej i samorządu powiatowego w sytuacjach kryzysowych. Poruszono również kwestie dotyczące roli Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa na granicy naszego państwa, w kontroli ruchu granicznego oraz w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.
czytaj dalej

Światowy Dzień Zespołu Downa

 • 21-03-2023
Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.
 
Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
 
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.
 
Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.
 
Żródło: PFRON
czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego

 • 20-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego
20 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, którą reprezentowali Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Karolina Pożoga, Wiceprzewodniczący Maurycy Pękala oraz Sekretarz Młodzieżowej Rady – Przemysław Nowak z Wicestarostą Małgorzatą Issel oraz Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach Małgorzatą Kaczmarczyk.
 
Spotkanie miało charakter informacyjny i dotyczyło możliwości pozyskiwania funduszy unijnych umożliwiających realizację projektów kierowanych do młodych ludzi, w tym realizację pomysłów Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Pani Małgorzata Kaczmarczyk przybliżyła Zarządowi Młodzieżowej Rady ogólne zasady przyznawania środków unijnych m.in.: kto i na jakie działania może uzyskać dofinansowanie unijne, od czego zależy wysokość dofinansowania oraz jakie warunki należy spełnić, aby z dofinansowania skorzystać.
 
Dodatkowo, Wicestarosta Małgorzata Issel, pełniąca funkcję Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, omówiła z młodzieżą tematy związane z problemami młodych ludzi z terenu Powiatu Żarskiego oraz przedyskutowała z Młodzieżowymi Radnymi plany na najbliższą przyszłość.
 
Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego to organ doradczy i opiniodawczy działający przy Radzie Powiatu Żarskiego.  Jest ona platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów środowiska młodzieżowego.  Została powołana do życia Uchwałą XXXI/187/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r.
czytaj dalej

Spotkanie z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP

 • 17-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP
16 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP. W spotkanie uczestniczył również radny Rady Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Drozd.
 
Rozmowy prowadzone w trakcie spotkania dotyczyły tematów ważnych i bliskich mieszkańcom Powiatu Żarskiego. Podkreślono znaczenie zrównoważonego rozwoju terenów miejskich i wiejskich, które osiągnąć można poprzez realizację obecnych oraz planowanych inwestycji. Rozmawiano o rozbudowie i modernizacji infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolej +, modernizacji i przebudowie dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz remontach w Domach Pomocy Społecznej w Miłowicach i w Lubsku zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Starosta Józef Radzion omówił stan realizacji inwestycji związanych z rozbudową Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. W następnej kolejności skupiono się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz zabezpieczeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu. Poruszono tematy związane z doposażeniem Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, programami społecznymi (prozdrowotnymi) skierowanymi do mieszkańców miast i wsi oraz dodatkami dla sołtysów. Na zakończenie podkreślono znaczenie dobrej współpracy dla dobra społeczności lokalnej.
czytaj dalej

Uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Żarach

 • 17-03-2023
Ilustracja do informacji: Uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Żarach
16 marca 2023 r. na placu przed żarskim ratuszem odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, posłowie na Sejm RP Jerzy Materna oraz Jacek Kurzępa, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Patryk Maruszak, Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego Andrzej Staroszczuk, Komendanci Powiatowi PSP z terenu województwa lubuskiego, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz radny Rady Powiatu Żarskiego Kazimierz Drozd.
 
Głównym punktem uroczystej zbiórki było przekazanie samochodu pożarniczego. Komenda Powiatowa PSP w Żarach otrzymała fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy klasy ciężkiej. Po odczytaniu aktu przekazania samochodu, nastąpiło uroczyste wręczenie kluczyków oraz dokumentów Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach mł. bryg. Mariuszowi Morawskiemu.
 
Nowoczesny samochód do zadań ratowniczo – gaśniczych wyposażony został m.in. w napęd szosowy 4x4, sześcioosobową kabinę oraz posiada zbiornik wodny o pojemności 5000 litrów, a jego koszt wyniósł ponad 1 200 000 zł. Zakup samochodu dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Przekazany pojazd ratowniczo-gaśniczy znacznie przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Żarskiego oraz zwiększy komfort pracy strażaków.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych wręczone!

 • 10-03-2023
Ilustracja do informacji: Stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych wręczone!
10 marca 2023 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G.Ph. Telemanna w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu Żarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, nauki zawodu, artystycznej oraz sportu.
 
W obecności Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza, członków Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego i Romana Mazurkiewicza, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G.Ph. Telemanna  w Żarach – Sylwii Kamzelskiej- Bronowickiej, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, rodziców i zaproszonych gości - stypendia otrzymało 60 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żarskiego.
 
Tegoroczną uroczystość uświetnili występami artystycznymi niezwykle zdolni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach zachwycając zgromadzonych swoimi talentami i pięknem gry na fortepianie, skrzypcach oraz wiolonczeli. Serdecznie dziękujemy za tę muzyczną ucztę.
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i z tego, że reprezentujecie Powiat Żarski na arenach wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych.
 
W dziedzinie nauki stypendia otrzymali:
uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Jowita Gebułtowicz, Helena Jędrys, Kazimierz Worsztynowicz, Konrad Grzegorz Rybaczek, Wiktor Klój, Aleksandra Karnowska, Matylda Kmiecik, Maksymilian Klocek, Zuzanna Fila;
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Łukasz Lepko, Michał Pietrzak;
uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Hubert Tomaszewicz;
uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych w Żarach: Anna Kołpaczewska, Mateusz Laskowski;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku: Dorian Niemiec, Kacper Czahajda, Jacek Banaś;
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku: Kamil Chróściel, Konrad Kaczkowski;
uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Wiktoria Anna Tecław, Szymon Gajda, Mikołaj Chaszczewski, Juliusz Kujawa.
 
W dziedzinie artystycznej stypendium otrzymał:
uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Maurycy Pękala.
 
W dziedzinie nauki zawodu stypendia otrzymali:
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku: Dominika Magdziarz, Daniil Yakubynskyi;
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach: Aleksandra Weronika Cieras, Michał Kluza;
uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach: Zofia Grzeszczuk, Kornelia Grzelczak;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku: Radosław Dąbek, Malwina Kołodziej;
uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Weronika Flaga, Oliwia Jaworska.
 
W dziedzinie sportu stypendia otrzymali:
uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Wiktoria Guszpit, Stanisław Pająk;
uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach: Jakub Szakoła, Michał Ficygowski, Gracjan Jedut,
Stanisław Roman Troczyński, Fabian Deć;
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach: Jakub Piotr Adamski, Tomasz Maślanka, Szymon Samuel Socha, Szymon Patryk Mac, Nikola Drozdek, Martyna Gabryl, Damian Kaciniel;
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Adrianna Wasilewska, Maja Majdańska, Wojciech Kuźmiak, Marcin Jung, Natalia Gielicz;
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Kewin Singh;
uczeń Zespołu Szkól Technicznych w Lubsku: Mateusz Kaszkur
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Dawid Rewaj, Kinga Pecyna, Kamil Gierula;  
uczennice Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Weronika Kwaśniak, Oliwia Szymańska.
czytaj dalej

Spotkanie Druhów OSP z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 08-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Druhów OSP z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Starostwie Powiatowym w Żarach
7 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Macieja Iwko – koordynatora wojewódzkiego ds. Ochotniczych Straży Pożarnych z Prezesami i Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Żarskiego. Spotkanie otworzył  Starosta Żarski Józef Radzion – pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 
W rozmowach uczestniczyli również: Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski oraz samorządowcy: Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Brzyśkiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek i Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk.
 
Wiodącym tematem dyskusji było omówienie stanu realizacji Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Poruszono również zagadnienia związane z możliwością zakupu pojazdów pożarniczych na potrzeby jednostek OSP oraz przeanalizowano dotychczasową współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej działającymi na terenie naszego powiatu.
 
Na zakończenie spotkania Starosta Józef Radzion podziękował Druhom Ochotnikom za owocną współpracę z samorządem Powiatu Żarskiego oraz za wzorową służbę na rzecz lokalnej społeczności. Do podziękowań dołączył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Maciej Iwko wyrażając słowa uznania za działania, które jednostki OSP prowadziły podczas stanu epidemii oraz za udzielaną pomoc w chronieniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook