.

Głośna próba syren alarmowych

 • 24-06-2024
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
27 czerwca br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
 
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
- odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
 
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Ojca

 • 22-06-2024
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Ojca
Wszystkim Ojcom, Tatom, Tatusiom i Tatkom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta!
czytaj dalej

Życzenia z okazji rozpoczęcia wakacji

 • 21-06-2024
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji rozpoczęcia wakacji
Drodzy nauczyciele i uczniowie!
 
Życzymy Wam bezpiecznych i słonecznych wakacji, wielu niezapomnianych przygód oraz cudownych nowych znajomości!
 
Odpoczywajcie i regenerujcie siły na nadchodzący rok szkolny.
 
Do zobaczenia we wrześniu!
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 • 21-06-2024
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
21 czerwca 2024 r. niemal 3500 uczniów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat żarski spotkało się, aby podsumować i uroczyście zakończyć rok szkolny 2023/2024. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy podczas zajęć edukacyjnych, po zakończonych sesjach egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz po egzaminach maturalnych uczniowie, nauczyciele i pedagodzy przywitali wakacje.

Szczególnie wyjątkowy charakter miało zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach, gdzie w uroczystościach udział wzięli: Starosta Żarski Bogdan Kępiński, Wicestarosta Wojciech Kasprów, Przewodniczący Rady Powiatu Maciej Szafrański, członkini Zarządu Powiatu Danuta Madej, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Opieki Społecznej Elżbieta Łobacz-Bącal, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.

Po okolicznościowych przemówieniach, gratulacjach, podziękowaniach i życzeniach udanych wakacji, nagrodzono najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 wykazali się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi i artystycznymi.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pedagogom życzymy słonecznych, bezpiecznych, radosnych i pełnych przygód wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczystość otwarcia Publicznego Przedszkola Samorządowego "Tajemniczy Ogród" oraz Żłobka "Ma-mu-cik" w Trzebielu

 • 21-06-2024
Ilustracja do informacji: Uroczystość otwarcia Publicznego Przedszkola Samorządowego "Tajemniczy Ogród" oraz Żłobka "Ma-mu-cik" w Trzebielu
19 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola Samorządowego „Tajemniczy ogród” oraz Żłobka „Ma-mu-cik” w Trzebielu. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice i dzieci. Powiat żarski reprezentował Wicestarosta Wojciech Kasprów, który przed objęciem funkcji wicestarosty kierował Referatem Infrastruktury i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Trzebielu.

Wyjątkową uroczystość uświetniły występy artystyczne przedszkolaków, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Co oczywiste, nie zabrakło symbolicznego przecinania wstęgi oraz okolicznościowych przemówień i podziękowań.

Oddane do użytku samorządowe przedszkole i żłobek to nowoczesne placówki oferujące bogaty program edukacyjno-wychowawczy. W nowo wybudowanym żłobku znajdą się trzy oddziały dla najmłodszych dzieci, natomiast przedszkole będzie się składało z pięciu oddziałów. Inwestycja w formule „Zaprojektuj i wybuduj” została wykonywana przez firmę FB Ekoinbud z Gdańska, a jej koszt wyniósł niemal 13 000 000,00 zł.
czytaj dalej

IV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 20-06-2024
Ilustracja do informacji: IV sesja Rady Powiatu Żarskiego
20 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się IV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Następnie rozpatrzono raport o stanie powiatu żarskiego za 2023 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu oraz podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2023 rok.
 
Po głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu za rok 2023, Rada przystąpiła do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2023. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu żarskiego za 2023 rok, sprawozdaniem finansowym powiatu żarskiego za 2023 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2023 oraz informacją o stanie mienia komunalnego powiatu żarskiego na dzień 31.12.2023 roku, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2023.
 
W dalszej części obrad, radni zapoznali się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po czym uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2023. Kwiaty i podziękowania z rąk Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego, Wicestarosty Wojciecha Kasprów oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Macieja Szafrańskiego otrzymali: Starosta Żarski VI kadencji Józef Radzion, Wicestarosta VI kadencji Małgorzata Issel i Skarbnik Eliza Siemianowska.
 
Po podjęciu uchwał, przyjęciu rekomendacji, ocen oraz pozostałych sprawozdań oraz po złożeniu przez radnych interpelacji i zapytań obrady zakończono.
 
 Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2023 rok.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2023.
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024 r.
- w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4601F - ul. Artylerzystów w Żarach.
- uchwałę zmieniającą uchwałę nr LIII/322/2024 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku.
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych na terenie powiatu żarskiego.
-  w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”.
- w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie żarskim na lata 2024 - 2028”.
- w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030”.
- w sprawie przekazania Gminie Żary zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
 
A także przyjęto:
- rekomendację Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
- Ocenę Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Żarskiego;
- sprawozdanie z działalności Nadzoru Wodnego Żagań za rok 2023.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pobiegli szlakiem żarskich uliczek

 • 19-06-2024
Ilustracja do informacji: Pobiegli szlakiem żarskich uliczek
19 czerwca 2024 r. odbyła się 9. edycja Biegu Szlakiem Żarskich Uliczek – wydarzenia zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarach. W tegorocznych zmaganiach udział wzięły ośrodki przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu  żarskiego oraz z terenu województwa lubuskiego: Zielonej Góry, Świebodzina, Lubska, Gubina czy Wiechlic, a wśród zaproszonych gości znalazł się Starosta Żarski Bogdan Kępiński.

Bieg Szlakiem Żarskich Uliczek to wydarzenie, które ma na celu  aktywizację osób z niepełnosprawnością i ich integrację z lokalną społecznością. Przedsięwzięcie niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego adresatami są uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, uczniowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, uczniowie szkół specjalnych oraz zaprzyjaźnione podmioty, w tym seniorzy z Dziennego Domu Senior+.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Rozmowy o współpracy szkolno - akademicko - gospodarczej

 • 19-06-2024
Ilustracja do informacji: Rozmowy o współpracy szkolno - akademicko - gospodarczej
18 czerwca 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński oraz Wicestarosta Wojciech Kasprów spotkali się z dr. hab. inż. Radosławem Marudą, prof. UZ – dyrektorem Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz Piotrem Cypel – HR Business Partnerem w Smulders Projects Poland sp. z o.o.

W spotkaniu wzięli udział także: dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach Robert Nowaczyński oraz kierownik szkolenia praktycznego w CKZiU Karol Holski, natomiast Starostwo Powiatowe w Żarach reprezentowali: Sekretarz Agnieszka Domaradzka i Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.

Podczas spotkania dyskutowano o konkretnych potrzebach i możliwościach szkół ponadpodstawowych powiatu żarskiego w kontekście wypracowania trwałego modelu współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim i przedsiębiorstwem Smulders Projects Poland sp. z o.o. oraz wspólnie zastanawiano się, jak wdrożyć zmiany w szkolnictwie, by dopasować ofertę edukacyjną do nowych realiów rynku pracy.
czytaj dalej

Jubileusz 55-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 17-06-2024
Ilustracja do informacji: Jubileusz 55-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
13 czerwca 2024 r. w Centrum Kultury im. J. Raka w Lubsku jubileusz 55-lecia istnienia świętowała społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku. W uroczystościach udział wzięło wielu znamienitych gości, a powiat żarski reprezentowali: Wicestarosta Wojciech Kasprów, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Maciej Szafrański, członkini Zarządu Powiatu Żarskiego Danuta Madej, radni Rady Powiatu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach.

Uroczystości zainaugurowała msza święta po przewodnictwem ks. Biskupa Zielonogórsko - Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, a tuż po niej ulicami miasta przeszedł barwny korowód, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół powiatu żarskiego, przyjaciele szkoły, rodzice, byli i obecni pracownicy Ośrodka, uczniowie oraz mieszkańcy Lubska. Po dotarciu do sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury wszyscy zaproszeni goście obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu nauczycieli i wychowanków lubskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przedstawieniu towarzyszyło wiele wzruszających wspomnień, radość z sukcesów i działalności szkoły.

Pani dyrektor Elżbiecie Maćko, całemu gronu pedagogicznemu oraz całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy pięknego jubileuszu oraz dziękujemy  za trudną, codzienną pracę, a także życzymy dalszych sukcesów.
 
Zdjęcia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 14-06-2024
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W dniu 12 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Było to pierwsze posiedzenie Zespołu, któremu przewodniczył Starosta Bogdan Kępiński.
 
W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. bryg. Paweł Hryniewicz, Komendant Powiatowy Policji w Żarach nadkom. Mateusz Domaradzki, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach por. SG Waldemar Łudzicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser, w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii – st. insp. wet. lekarz weterynarii Kazimierz Piestrzyński, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Spółki Enea Oddział Żary Michał Bartosz, Radny Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba oraz pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
W trakcie spotkania przedstawiciele służb omówili działalność podległych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, kompetencji, zasobów kadrowych oraz wyposażenia, jakim dysponują. Złożyli relacje z bieżącej działalności, przedstawili statystyki związanie z kontrolami, działaniami i interwencjami poszczególnych służb. Przybliżyli także potrzeby i problemy występujące w codziennej pracy, wynikające niejednokrotnie z nieprecyzyjności lub braku uregulowań prawnych.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 9
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook