.

Życzenia na Nowy Rok 2021!

 • 31-12-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia na Nowy Rok 2021!
Nowy Rok – nowe wyzwania, plany nadzieje nas wszystkich!
Nadchodzi 2021 – życzmy sobie wszyscy, by to był DOBRY ROK;
by spełnił najskrytsze marzenia.
Bądźmy zdrowi. Bądźmy silni. Bądźmy spokojni. Bądźmy szczęśliwi. Bądźmy dla siebie wszyscy dobrzy.
 
Dziękujemy pracownikom i służbom medycznym Szpitala na Wyspie w Żarach i Lubsku, 105 Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu, pracownikom, opiekunom i pielęgniarkom Domów Pomocy Społecznej w Lubsku i Miłowicach, pracownikom Sanepidu w Żarach, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Policji, pracownikom placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, służbom Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, samorządom powiatu żarskiego, wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym w działania na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
Współpraca, współdziałanie, jeden cel, wspólna samorządowa misja są gwarantem dobrego zarządzania i sukcesu.
 
Życzymy, by nadchodzący 2021 rok przyniósł spokój, wytchnienie, życzliwość i spełnił wszystkie Państwa marzenia.
 
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
Zarząd Powiatu Tomasz Czajkowski, Marek Femlak, Michał Rudnicki
Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz
i Radni Rady Powiatu Żarskiego
czytaj dalej

Radni przyjeli budżet na rok 2021 - XX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-12-2020
Ilustracja do informacji: Radni przyjeli budżet na rok 2021 - XX sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 grudnia 2020 roku, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z trwającą pandemią, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach w hali sportowej, odbyła się XX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni oddali hołd zmarłemu Markowi Gutowskiego Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2014 oraz Marii Kozłowskiej członkini Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Starosta przedstawił informację o aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie żarskim, oraz o podjętych działaniach przez Zarządzanie Kryzysowe w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2021. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 14 głosów – przy 7 głosach wstrzymujących się.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na 2021 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020 – 2025,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2021,
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 października 2020 r.).
 
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wójtem Gminy Trzebiel

 • 29-12-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Wójtem Gminy Trzebiel
18.12.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtem Gminy Trzebiel Tomaszem Sokołowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Trzebiel Andrzejem Dyszczyńskim.
Głównym tematem rozmów była realizacja wspólnych przedsięwzięć w gminie Trzebiel oraz funkcjonowanie urzędów w tym trudnym czasie walki z pandemią.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 • 29-12-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dobre wieści dla Powiatu Żarskiego

 • 29-12-2020
Ilustracja do informacji: Dobre wieści dla Powiatu Żarskiego
16 grudnia 2020 r. poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa przekazał na ręce Starosty Żarskiego Józefa Radziona czek na kwotę 600 000 zł z Programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki dedykowane są na termomodernizację dachu Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach i adaptację poddasza na cele mieszkaniowe.
W wydarzeniu uczestniczyli dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbara Litewka oraz Radny Rady Miejskiej Żary Tadeusz Płóciennik.
Starosta Józef Radzion i dyrektor DPS Barbara Litewka podziękowali za wsparcie w pozyskaniu środków posłowi Jackowi Kurzępie i radnemu Tadeuszowi Płóciennikowi.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Samorządowców

 • 15-12-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Samorządowców
15.12.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem i Przewodniczącym Rady Gminy Żary Leszkiem Kasprów.
Podczas spotkania podsumowano realizację inwestycji powiatowej na drodze nr 1076F w miejscowości Złotnik. Wartość inwestycji to 3 072 229 zł, pozyskane dofinansowanie w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych” opiewa na kwotę 1 805 471 zł, dofinansowanie gminy Żary to kwota  490 415, środki z budżetu powiatu 745 593 zł. Ustalono, że po odbiorze inwestycji, który nastąpi 17 grudnia, zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie w II połowie stycznia 2021 roku.
Dla przypomnienia - Podstawowy zakres inwestycji obejmował:
- przebudowę drogi powiatowej długości ok 1230 m,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę wszystkich istniejących zjazdów i dojść do furtek,
- przebudowę pętli autobusowej,
- budowę chodnika o długości ok 915 m,
- roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- budowę zbiorników odparowująco – infiltrujących,
- wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu
- roboty porządkowe.
W trakcie spotkanie rozmawiano również o funkcjonowaniu urzędów w tym trudnym czasie walki z pandemią (wymiana doświadczeń).
Starosta podkreślił znaczenie dobrej współpracy samorządów przy realizacji inwestycji dla mieszkańców naszego powiatu oraz pozyskiwania środków z różnych programów rządowych.
czytaj dalej

Zdalne posiedzenie Związku Powiatów Lubuskich

 • 09-12-2020
Ilustracja do informacji: Zdalne posiedzenie Związku Powiatów Lubuskich
9 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich.

W posiedzeniu on-line ze strony Powiatu Żarskiego uczestniczyli: Starosta Żarski Józef Radzion oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz. Podczas narady uchwalono budżet Związku Powiatów Lubuskich na 2021 rok oraz ustalono plan pracy Zgromadzenia ZPL na 2021 rok. Kierownik projektu przekazał informację o stanie realizacji projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel ze Starostą Powiatu Żagańskiego Henrykiem Janowiczem

 • 07-12-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel ze Starostą Powiatu Żagańskiego Henrykiem Janowiczem
7 grudnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel ze Starostą Powiatu Żagańskiego Henrykiem Janowiczem.
W trakcie spotkania poruszono m.in. tematy:
 1. Sprawa prac nad sfinalizowaniem porozumienia o współpracy i partnerstwie obu powiatów i zainteresowanych gmin w związku z możliwością pozyskiwania środków unijnych na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027
 2. Poruszono sprawę niewystarczającego finansowania z budżetu centralnego samorządów powiatowych w zakresie oświaty
 3. Omówiono stan realizacji w powiecie żarskim i żagańskim projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług”, projekt jest realizowany w ramach Związku Powiatów Lubuskich.
czytaj dalej

Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 04-12-2020
Ilustracja do informacji: Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
4 grudnia 2020 zgodnie z mikołajkową  tradycją - Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel przekazali na ręce Prezes Szpitala na Wyspie Jolancie Dankiewicz, zastępcy ordynatora Oddziału Dziecięcego Patrycji Sapun, oraz oddziałowej Oddziału Ewie Rutkowskiej, prezenty dla najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
Dla małych i tych większych podopiecznych Oddziału Dziecięcego oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia od włodarzy powiatu, przekazane zostaną przez panią Prezes kolorowe zabawki edukacyjne, które choć odrobine umilą im czas spędzany w szpitalu. Nie od dziś wiadomo, że „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
 
czytaj dalej

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Żarskiego

 • 03-12-2020
Ilustracja do informacji: Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu Żarskiego
03.12.2020 r. (przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z trwająca pandemią) odbyło się połączone posiedzenie Komisji Rady Powiatu Żarskiego w sprawie wydania opinii na temat projektu budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2021.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook