.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 899/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2024

 • 29-02-2024
UCHWAŁA NR 899/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 11 ust 1, pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Przyznaje się dotacje z działu 926, rozdział 92605 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyznaje się dotacje z działu 921, rozdział 92105 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyznaje się dotacje z działu 853, rozdział 85395, następującym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Przyznaje się dotacje z działu 900, rozdział 90019, następującym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 893/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa.

 • 14-02-2024
Uchwała Nr 893/2024
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu  ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Programu FE dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 FE na wsparcie obywateli Działania 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa w latach 2024-2025 na zadanie: reintegracja zawodowa co najmniej 55 osób z grup: osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wychowanków w wieku 15-17 którzy przebywają w pieczy zastępczej oraz wychowanków którzy opuścili pieczę zastępczą do 29 roku życia, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziny zastępcze bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych w okresie 20.03.2024-30.11.2025, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze na członków komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Załączniki

UCHWAŁA NR 892/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa

 • 14-02-2024
UCHWAŁA NR 892/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa

Na podstawie art.4 ust1. pkt 5 i 17, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Umowy nr FELB.06.09-IZ.00-0005/23-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywna Integracja Szansa na Aktywne Życie” współfinansowanego z EFS Plus w ramach Programu FE dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 FE na wsparcie obywateli Działania 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa § 1 pkt 26 lit. d i f i § 19, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Podrozdział 3.2. Zasada Konkurencyjności Sekcja 3.2.1. Wyłączenia pkt 1 lit. d, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 Podrozdział 4.2 Zasady dotyczące aktywnej integracji pkt 20 uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa pn. „Reintegracja zawodowa co najmniej 55 osób z grup: -osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, -wychowanków w wieku 15-17 którzy przebywają w pieczy zastępczej oraz wychowanków którzy opuścili pieczę zastępczą do 29 roku życia,-rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: rodziny zastępcze bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych w okresie 20.03.2024-30.11.2025, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Załączniki

UCHWAŁA NR 886/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

 • 31-01-2024
UCHWAŁA NR 886/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.1, 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim, prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego, rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żarskim - praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia, w składzie:

1) Józef Radzion - Przewodniczący komisji,
2) Anna Ślawska – członek komisji,
3) Małgorzata Reszka – członek komisji,
4) Agata Salamońska – członek komisji,
5) Małgorzata Możejko -Kononowicz - członek komisji.

2. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust.1, 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i edukacji, kultury fizycznej i turystyki, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w składzie:

1) Małgorzata Issel - Przewodnicząca komisji,
2) Krzysztof Czerniawski – członek komisji,
3) Wiktor Kułdosz – członek komisji,
4) Franciszek Wołowicz – członek komisji,
5) Anna Balcewicz – członek komisji,
6) Żaneta Lochyńska - członek komisji,
7) Lucyna Hoffmann - Czyżyk - członek komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z przyjętym „Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych w roku 2024”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 873/2024 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 17 stycznia 2024 r.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu Żarskiego upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w związku z pracami prowadzonymi przez Komisję w zakresie wynikającym z realizacji obowiązków członka Komisji.
2. Zaleca się członkom Komisji przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: poufności, rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Upoważnienia członkom Komisji udziela się na czas wykonywania przez nich obowiązków podczas jej posiedzenia.
4. Zobowiązuje się członków Komisji do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych podczas posiedzenia oraz sposobu ich zabezpieczenia również po zakończeniu jej prac.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz

Załączniki

UCHWAŁA NR 873/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

 • 17-01-2024
UCHWAŁA NR 873/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) , art. 11 ust 1 pkt 1 i ust. 2 , art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.571) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na wsparcie realizacji następujących zadań w 2024r.:
 
1) Kultura i edukacja;
2) Kultura fizyczna i turystyka;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
§ 2. W roku 2024 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w § 1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się środki w wysokości 55.000 (słownie zł: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 2 przeznacza się środki w wysokości 160.000 (słownie zł: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 3 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt 4 przeznacza się środki w wysokości 20.000 (słownie zł: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, stanowią załącznik nr 1 do uchwały i zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/ w dziale KONKURSY OFERT.

§ 4. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych w roku 2024 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 872/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.

 • 17-01-2024
UCHWAŁA NR 872/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.
 
Na podstawieart. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024 z zakresu:
1) Kultura i edukacja;
2) Kultura fizyczna i turystyka;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów;
4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 
1. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel 
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 874/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie i wspieranie zadań powiatu żarskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe bez formalnego zlecenia ich prowadzenia przez powiat w 2024 r.

 • 17-01-2024
UCHWAŁA NR 874/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie i wspieranie zadań powiatu żarskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe bez formalnego zlecenia ich prowadzenia przez powiat w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z póżn. zm.), art. 11 ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 571) ubiegających się o udzielenie dotacji w ramach powierzenia lub wspierania z budżetu powiatu żarskiego następujących zadań w 2024 r.:
 
1. Powierzenie wykonania zadania pn. Punkt Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim,
2. Wspieranie wykonania zadania pn. Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
3. Wspieranie wykonania zadania pn. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia.
 
§ 2. W roku 2024 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w §1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 28.350 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), 
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
 
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji w ramach powierzenia lub wspierania, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 876/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.

 • 17-01-2024
UCHWAŁA NR 876/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w roku 2024 z zakresu:
 
1) udzielenia wsparcia finansowego na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej;
2) udzielenie wsparcia finansowego na działalność Domu Samotnej Matki prowadzonego przez organizacje pozarządową bez formalnego zlecenia jej prowadzenia przez powiat;
3) wspierania wykonania zadania pn. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodzin w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia;
 
2. Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach, na stronie internetowej www.powiatzary.pl w dziale NGO i BIP w dziale KONKURSY OFERT.
 
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
4. Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 848/2023 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

 • 29-11-2023

Protokół z przeprowadzenia konsultacji w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024''.

 • 14-11-2023
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook