.

Organizacje pozarządowe NGO

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 r. realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród młodzieży - Komunikacja i budowanie relacji z nastolatkiem.

 • 25-06-2024
Nasz znak: WZ-VII.3146.1.2024.ESkr
 
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ogłoszony został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2024 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród młodzieży - Komunikacja i budowanie relacji z nastolatkiem.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*;
 • podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ww. ustawy*, prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zachęcenie organizacji pozarządowych, z którymi Państwo na co dzień współpracujecie, do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/konkursy-ofert-na-dofinansowanierealizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-zdrowia
 
Wojewoda Lubuski /-/ Marek Cebula
Gorzów Wlkp., 19 czerwca 2024 r.
 
Podstawy prawne:

* ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).
czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023

 • 22-05-2024

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”.

 • 10-04-2024
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026” można składać na stosownym formularzu w terminie do 30 kwietnia 2024 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr~@~pcprary~.~pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie żarskim na lata 2024-2028”

 • 15-03-2024
Konsultacje społeczne projektu „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie żarskim na lata 2024-2028”
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie żarskim na lata 2024-2028” można składać na stosownym formularzu w terminie do 5 kwietnia 2024 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr~@~pcprary~.~pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Załączniki

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030”.

 • 15-03-2024
Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030”.
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:
 • na stronie internetowej Powiatu Żarskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Opinie i uwagi do „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2030” można składać na stosownym formularzu w terminie do 5 kwietnia 2024 r. w formie:
 1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr~@~pcprary~.~pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
 2. pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
 3. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6, 68-200 Żary.
Opinie i uwagi wniesione:
 • w innym sposób niż opisane powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
 • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

Załączniki

UCHWAŁA NR 899/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2024

 • 29-02-2024
UCHWAŁA NR 899/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 11 ust 1, pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XLIX/291/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Przyznaje się dotacje z działu 926, rozdział 92605 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyznaje się dotacje z działu 921, rozdział 92105 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Przyznaje się dotacje z działu 853, rozdział 85395, następującym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Przyznaje się dotacje z działu 900, rozdział 90019, następującym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
Przewodniczący: Józef Radzion
Wiceprzewodniczący: Małgorzata Issel
Członek Zarządu: Tomasz Czajkowski
Członek Zarządu Roman Mazurkiewicz
Członek Zarządu Michał Rudnicki

Załączniki

UCHWAŁA NR 893/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa.

 • 14-02-2024

UCHWAŁA NR 892/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli działania 6.9 aktywna integracja społeczno-zawodowa

 • 14-02-2024

UCHWAŁA NR 886/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

 • 31-01-2024

UCHWAŁA NR 873/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Żarskiego w 2024 r.

 • 17-01-2024
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook