.

Władze

Tryb pracy organów powiatu

  • 12-05-2015
Rada Powiatu Żarskiego obraduje na sesjach zwoływanych raz w miesiącu. Tematykę sesji określa plan pracy Rady przyjęty uchwałą. Szczegółowy program sesji oraz jej termin ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Zarząd obraduje raz w tygodniu. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zarząd wydaje także decyzje w sprawach indywidualnych, wykonuje uchwały Rady i określa program działania na najbliższy okres.
 
Projekty uchwał rady lub zarządu są przygotowywane według określonych zasad zapisanych w statucie oraz przepisach regulujących zasady i techniki prac legislacyjnych. Przygotowane projekty uchwał są omawiane i akceptowane przez Zarząd Powiatu. Projekty uchwał Rady Powiatu po akceptacji przez zarząd są kierowane do dalszej pracy w komisjach rady.
 
Na sesji rady projekty uchwał są prezentowane przez Zarząd Powiatu, następnie swoje stanowisko i uwagi prezentują komisje rady i wnioskują o przyjęcie projektu uchwały lub jego odrzucenie. Po dyskusji nad prezentowanym projektem uchwały przystępuje się do głosowania. Uchwały Rady Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem przypadków określonych ustawowo. Wynik głosowania rozstrzyga czy uchwała zostaje przyjęta czy też odrzucona. Uchwała po przyjęciu jest wpisywana do rejestru. Treść uchwał rady jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego są przekazywane do redakcji tegoż dziennika.
 
Obrady Rady i Zarządu są jawne, wyłączenie jawności obrad następuje wyłącznie w przypadkach określonych ustawowo.
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook