.

Informacje

Kursy on-line z Fundacją "Przedsiębiorczość"

 • 12-02-2024
Ilustracja do informacji: Kursy on-line z Fundacją "Przedsiębiorczość"
Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza na kursy on-line
Wymagania:
 • Osoby z wyższym wykształceniem lub osoby realizujące ostatni semestr nauki w szkole wyższej
 • Osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy
Kursy:
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik administracyjno- biurowy
 • Pracownik obsługi klienta
 • Sekretarka
 • Telemarketer
 • Przedstawiciel handlowy
 • Grafik komputerowy
 • Programista
 • Administrator stron internetowych
 • Projektant i administrator baz danych
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona.
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja „Przedsiębiorczość”
ul. Mieszka I 13, Żary
kontakt: 577 750 800 email: szuscicka~@~fundacja~.~zary~.~pl
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 08-02-2024
Ilustracja do informacji: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - nieruchomość zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, stanowiącej własność Skarbu Państwa położona w obrębie 0015 Mirostowice Dolnym gmina Żary oznaczonej działką numer 40/20 o powierzchni 0,0327 ha.
czytaj dalej

Zaproszenie na ferie zimowe

 • 07-02-2024

Informacja o godzinach pracy Wydziału Geodezji i Katastru

 • 11-01-2024
Ilustracja do informacji: Informacja o godzinach pracy Wydziału Geodezji i Katastru
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

 • 01-12-2023
Ilustracja do informacji: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2022, poz. 1343 z późn. zm.), Powiat Żarski ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
1. Nazwa i adres organizatora:
Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5, 68–200 Żary
 
2.  Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
 
3. Określenie transportu oraz linii komunikacyjnych:
Transport drogowy – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:
 
1.
Żary – Trzebiel – Łęknica
2.
Żary – Niwica – Łęknica
3.
Żary – Jasień – Lubsko
4.
Żary – Lipsk Żarski – Lubsko
5.
Żary – Górka – Tuplice
6.
Lubsko – Lisia Góra – Tuplice
7.
Żary – Przewóz – Sobolice
8.
Żary – Przewóz, przez: Piotrów, Dąbrowa Łużycka
9.
Żary – Sobolice, przez: Przewóz - Potok
10.
Lubsko – Brody – Jasienica – Lubsko
11.
Lubsko – Zabłocie – Jasień – Lubsko
 
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
 Grudzień 2024 r.
 
5. Przewidywany czas trwania umowy:
Od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.
Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy przez organizatora z Wojewodą Lubuskim o dopłatę w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 z późn. zm.).
 
6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
1) Biuletyn Informacji Publicznej https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
2) tablica główna w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach
3) strona internetowa https://www.powiatzary.pl/
 
czytaj dalej

Wykaz placówek pomocy dla osób w kryzysie bezdomności na terenie województwa lubuskiego.

 • 02-11-2023

Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2023/2024 - projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

 • 02-11-2023
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2023/2024 - projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Samorząd Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Projekt skierowany jest do zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej, uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
 
Planowany termin naboru: od 13 do 22 listopada 2023 r.
 
Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny, muszą złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora Wniosków i pozostałymi dokumentami
 
Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 29 listopada 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra;
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski;
 
Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie w roku szkolnym 2023/2024 do co najmniej II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, szkoła branżowa I stopnia) na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,50 w szkołach branżowych
I stopnia;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych i przedmiotów kierunkowych zawodowych, w tym co najmniej z jednego przedmiotu kierunkowego
i z co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego zawodowego, na poziomie co najmniej 4,67 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,67 w szkołach branżowych I stopnia;
d) uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto (tj. 5 400,00 zł) przypadającego na członka rodziny ucznia, osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
e) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego na mocy uchwały
nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026).
 
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 211 uczniów (186 dla uczniów techników oraz 25 dla uczniów szkół branżowych I stopnia).
Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) zdobycie tytułu laureata i/lub finalisty konkursów i/lub turniejów i/lub olimpiad w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024;
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.
 
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu stypendystów.
 
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.
 
Wszystkie informacje dostępne są:
- na stronie internetowej: www.lubuskie.pl  zakładce: Dla mieszkańca - Stypendia Marszałka - Lubuscy Zawodowcy
- pod numerami telefonów 693 404 386 oraz 515 813 577
 
Informacja za: Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Lubsukiego
czytaj dalej

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

 • 29-09-2023
Ilustracja do informacji: Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”
„Hazard? Nie daj się wciągnąć!” to akcja edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych.

W ramach akcji chcemy pokazać:
 czym jest nielegalny hazard i jakie mogą być skutki uczestniczenia w takich grach
 zagrożenia wynikające z hazardu, w tym z pozornie bezpiecznych gier internetowych
 skutki uzależnień od hazardu
 
Naszym celem jest też uświadomienie rodziców, że jeśli dzieci grają hazardowo, to w dużej mierze wynika to z braku świadomości zagrożeń u dorosłych. Dzieci uczą się różnych zachowań właśnie od nich. Jeśli rodzic sam wie, czym jest hazard, to dziecko również będzie o tym wiedzieć.
czytaj dalej

Trwa rekrutacja do Straży Granicznej

 • 21-09-2023
Ilustracja do informacji: Trwa rekrutacja do Straży Granicznej
1 stycznia 2022 roku uruchomiony został modułu „Nabór do służby w SG” za pomocą którego kandydat może na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej.
 
Logowanie do systemu odbywa się pod poniższym adresem:
czytaj dalej

INTERNET.GOV.PL

 • 19-09-2023
Ilustracja do informacji: INTERNET.GOV.PL
Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
 
Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 
Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:
• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.
 
Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów. 
 
Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook