.

2018

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
27 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Kolejny punkt w porządku obrad stanowiło sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Józefa Tarniowego na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania za rok 2017 oraz sprawozdanie Dyrektor Pani Lucyny Hoffmann - Czyżyk na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
- zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289.
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Podczas sesji nie podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żarskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook