Wydarzenia

Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą na Ukrainie

  • 17-07-2017
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć z wizytą na Ukrainie
7 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć udał się z wizytą zagraniczną na Ukrainę. W Tarnopolu, gdzie przebywał do 14 lipca, odbył szereg spotkań, podczas których poruszano tematy związane m.in. z:
 
1. KARTĄ POLAKA ORAZ ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI DLA POSIADACZY KARTY POLAKA
 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmianę sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Świadczenie pieniężne przysługuje:
1. osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,
2. małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Świadczenie przysługuje cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo.
 
Świadczenia pieniężne ustalane jest w kwocie stanowiącej:
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt. 1.
 
W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 PLN.
 
Świadczenia będzie wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
Świadczenia będą wypłacane w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 
 
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można pobrać tutaj lub ze strony www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Aktualności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gorzowie Wielkopolskim”.
 
ULGI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KARTY POLAKA

Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub o refundację tej opłaty.
Ponadto posiadacz Karty Polaka ma prawo do:
- zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
- podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;
- korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne;
- ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
- bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.
 
Posiadacz Karty Polaka lub osoba, której stwierdzono pochodzenie polskie zgodnie z ustawą o repatriacji, korzysta z pierwszeństwa przy ubieganiu się o pomoc finansową udzielaną osobom fizycznym ze środków budżetu państwa lub budżetów samorządów terytorialnych przeznaczonych na wspieranie Polaków za granicą.
 
Posiadacz Karty Polaka podejmujący studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym, zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.
 
Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest też dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 2. RYNKIEM PRACY
Starosta Janusz Dudojć rozmawiał o potrzebach rynku pracy na terenie Powiatu Żarskiego, w tym o niedoborze wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku oraz o trudnościach zarówno polskich pracodawców, jak i ukraińskich pracowników.
 
3. OŚWIATĄ
Obie strony zapewniły o potrzebie i chęci kontynuowania inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Wymiany Dzieci i Młodzieży, która znacząco przyczynia się do przełamywania barier i stereotypów kulturowych oraz sprzyja obustronnej wymianie poglądów.
 
4. SŁUŻBĄ ZDROWIA
Omówiono szanse oraz zagrożenia polskiej i ukraińskiej służy zdrowia w perspektywie najbliższych lat. Podkreślono, że na Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Horbaczewskiego w Tarnopolu studiuje wielu Obcokrajowców, w tym Polaków, którzy w przyszłości zasilą szeregi m.in. polskich szpitali.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5