.

2020

Radni przyjeli budżet na rok 2021 - XX sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 29-12-2020
Ilustracja do informacji: Radni przyjeli budżet na rok 2021 - XX sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 grudnia 2020 roku, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z trwającą pandemią, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach w hali sportowej, odbyła się XX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni oddali hołd zmarłemu Markowi Gutowskiego Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2014 oraz Marii Kozłowskiej członkini Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Starosta przedstawił informację o aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie żarskim, oraz o podjętych działaniach przez Zarządzanie Kryzysowe w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2021. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 14 głosów – przy 7 głosach wstrzymujących się.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na 2021 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020 – 2025,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2021,
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku (podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 października 2020 r.).
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook