.

2018

Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego
30 października 2018 r. Rada Powiatu Żarskiego podsumowała mijającą kadencję. Podczas XLI sesji radni ocenili ostatnie cztery lata oraz odebrali podziękowania od Starosty Żarskiego Janusz Dudojcia i Przewodniczącej Rady Heleny Sagasz za pracę na rzecz powiatu. Podziękowanie z rąk Starosty i radnych otrzymał również lubski przedsiębiorca, innowator i miłośnik zwierząt Pan Jan Deka – właściciel mini-zoo w Lubsku.
 
W trakcie XLI sesji Rady Powiatu Żarskiego, przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dokonał podsumowania kadencji Powiatu Żarskiego 2014-2018. Kończąc swoje wystąpienie podziękował Zarządowi Powiatu oraz paniom Skarbnik i Sekretarz - za ciężką pracę i zespołowe działanie, a radnym - za zgodną współpracę, wsparcie i wszystkie działania na rzecz mieszkańców. Dalszy ciąg sesji – po głosowaniach nad uchwałami - upłynął pod znakiem wystąpień i podziękowań m.in. Pani Przewodniczącej Heleny Sagasz, Pana Marka Cieślaka oraz Pana Edwarda Skobelskiego
 
W trakcie sesji podjęto uchwałę:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
- w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
-  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019.
-  w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350  –  Dobrzyń  –  Sanice – Sobolice w sezonie 2018/2019 do realizacji Gminie Przewóz.
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook