.

Porady Prawne

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  • 17-03-2020
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie: 68 4790600
 
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  pod adresem e-mail: iod~@~powiatzarski~.~pl, tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane :
- w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 
Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
 
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom, które przetwarzają Państwa  dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – min. kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez  3 lata od końca roku, w którym udzielono nieodpłatnych porad.
 
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani /Panu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych ( otrzymania ich kopii)  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
czytaj dalej

Edukacja prawna - INFO

  • 16-10-2019
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook