.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach poszukuje kandydatów na stanowisko: Księgowy – stanowisko finansowo-księgowo-kadrowe

miejsce pracy: Żary
wymiar etatu:  1/2 etatu
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 
a) wymagania niezbędne:
- wykształcenie: min. średnie ekonomiczne
- doświadczenie zawodowe: 1rok doświadczenia zawodowego w pracy w jst,
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-  samodzielne i kompleksowe prowadzenie rachunkowości inspektoratu,
-  planowanie i realizacja budżetu inspektoratu,
-  pełna obsługa spraw kadrowych pracowników,
- prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.
 
3. Warunki zatrudnienia:
a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań   
- praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
b) miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy
praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie   są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin:
24.10.2016 r. do godz.15.00
 
b) miejsce:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul.Zwycięzców 3
68-200 Żary
  
c) sposób:
dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Księgowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 24.10.2016 r. (liczy sie data wpływu do inspektoratu)
- osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
- pocztą na adres : jw.
 
6. Informacje dodatkowe:
Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.
 
Elżbieta Banaś
Żary, dnia 11.10.2016 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook