.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Status prawny i zakres działania

Utworzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach
Wdrożona od dnia 1 stycznia 1999r. reforma dotychczasowego państwowego nadzoru budowlanego, oparta o ustrojową zasadę decentralizacji kompetencji, wyznaczyła kompetencję terenowych organów rządowych i samorządowych odpowiednio do podziału administracyjnego kraju. Inspektoraty nadzoru budowlanego, jako oddzielne służby, zostały wyodrębnione ze struktur administracji. Zostały one przystosowane do samodzielnego funkcjonowania. Inspektoraty nadzoru budowlanego działają, jako organy administracji państwowej o właściwości ogólnej. Inspektorat jest urzędem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej i realizuje zadania na obszarze Powiatu Żarskiego. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity –Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z óźniejszymi zmianami)
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
 3. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Żarach.
 
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą:
Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.
 
Zadania nadzoru budowlanego wykonują:
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organem nadzoru budowlanego I instancji jest:
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 2. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do spraw dla których organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji jest Wojewoda.

Organem nadzoru budowlanego II instancji jest:
 1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
   
Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
 2. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (kompetencje WINB w Gorzowie Wlkp.).
 3. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 4. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook