.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ogłoszenie - praca

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Żarach
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
Inspektor nadzoru budowlanego
 
miejsce pracy: Żary
wymiar etatu: pełen etat
 
1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) wymagania niezbędne:
 - wykształcenie: min. średnie techniczne budowlane
 - doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze
 związanym z budownictwem,
 - pozostałe wymagania niezbędne:
 * uprawnienia budowlane
 * znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
 * znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 * biegła obsługa komputera,
 * prawo jazdy kat.B,
 * odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
 * komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
b) wymagania dodatkowe:
 - mile widziane doświadczenie w administracji,
 - umiejętność analitycznego myślenia i redagowania pism,
 - zdolności mediacyjne.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 - prowadzenie postępowań administracyjnych i wyjaśniających dotyczących kontroli
   przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników
   procesu budowlanego w tym dokonywanie inspekcji i kontroli obiektów i robót
   budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie
   kontroli obowiązkowych,
 - przygotowanie projektów pism, zaświadczeń, postanowień oraz decyzji
   wynikających z prowadzonych ww. postępowań,
 - prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 - współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z Prawa budowlanego,
 - sporządzanie odpowiednich sprawozdań i informacji z działalności inspektoratu,
 - przyjmowanie interesantów,
 - wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
   Budowlanego.
3. Warunki zatrudnienia:
 a) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań
 - praca w siedzibie inspektoratu w Żarach - praca przy komputerze oraz
   przyjmowanie interesantów, udzielanie wyjaśnień i informacji,
 - praca w terenie podczas czynności inspekcyjno-kontrolnych na obszarze powiatu
   żarskiego, prowadzenie samochodu służbowego, możliwość pracy na wysokości,
   bezpośredni kontakt z interesantami.
 b) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska praca
  praca na I piętrze budynku, w którym nie ma windy, pomieszczenia biurowe oraz toaleta nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy nieprzystosowany dla osób            niepełnosprawnych, praca w terenie na wysokości.
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 - życiorys i list motywacyjny,
 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji,
 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
   umyślne przestępstwo skarbowe,
 - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub
   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 - kopia prawa jazdy.
5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
 a) termin:
 08.06.2017 r. do godz.15.00
 b) miejsce:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 ul.Zwycięzców 3
 68-200 Żary
c) sposób:
  dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na
  stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie
  Nadzoru Budowlanego w Żarach" do dnia 08.06.2017 r.( liczy sie data wpływu do
  inspektoratu)
 - osobiście w siedzibie inspektoratu ul.Zwycięzców 3, 68-200 Żary
 - pocztą na adres : jw.
6. Informacje dodatkowe:
 Dokumenty aplikacyjne niekompletne i te które wpłyną po terminie nie będą
 rozpatrywane.
 O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 Dokumenty odrzuconych ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
 Zastrzega się możliwość odwołania naboru w każdym czasie bez podania
 przyczyny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook