.

Wydarzenia

Brawo Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach! Gratulujemy rewelacyjnego wyniku w Rankingu Techników Miesięcznika "Perspektywy" 2024!

 • 15-01-2024
Ilustracja do informacji: Brawo Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach! Gratulujemy rewelacyjnego wyniku w Rankingu Techników Miesięcznika "Perspektywy" 2024!
15 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem oraz Wicestarostą Małgorzatą Issel spotkał się Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach Krzysztof Neska.
 
Jest nam niezmiernie miło, że Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach kolejny raz znalazł się w gronie najlepszych szkół naszego województwa i kraju Rankingu Miesięcznika "Perspektywy" 2024. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje, a przede wszystkim ogromne wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej.  Tak dobry wynik stanowi powód do dumy i zasłużony efekt pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli – mówił Starosta Żarski Józef Radzion gratulując Krzysztofowi Nesce rewelacyjnego wyniku osiągniętego przez popularny „Ekonomik” w Rankingu Techników "Perspektywy" 2024.
 
Przypomnijmy, w gronie najlepszych szkół w Rankingu Techników 2024 miesięcznika „Perspektywy” znalazło się Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach zajmując 2. miejsce w województwie oraz 28. miejsce w kraju, a także  39. pozycję w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2024.
 
W rankingu znalazły się również inne szkoły z terenu Powiatu Żarskiego. Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zajęło 7. miejsce w województwie i 210 w Polsce, a Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach uplasowało się na 8. miejscu w województwie i 214. miejscu w Polsce. W zestawieniu wyróżniono również Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, które zajęło 17. pozycję w Rankingu Techników w województwie lubskim, Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, które uplasowało się na 18. miejscu oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych Lubsku – ujęte w zestawieniu wojewódzkim na 33. pozycji.
 
W Rankingu Liceów Ogólnokształcących miejsce na podium województwa lubuskiego zajęło Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach (3. pozycja w województwie lubuskim oraz 90. w kraju). Nieco dalej – na 5. pozycji – uplasowało się Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach (173. miejsce w kraju).
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Żarach), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, zajęły odpowiednio 15. miejsce w województwie lubuskim oraz 865. miejsce w Polsce (I LO im. B. Prusa) oraz 29. miejsce w województwie lubuskim (I LO im. S. Żeromskiego w Lubsku).
 
Serdecznie gratulujemy osiągnietych wyników!
czytaj dalej

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego

 • 12-01-2024
Ilustracja do informacji: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego
11 stycznia 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz uczestniczyli w uroczystości pożegnania ze służbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego.

Bryg. Mariusz Morawski pełnił funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Żarach od 2020 roku, a na emeryturę odszedł po 27 latach służby. Starosta Żarski Józef Radzion dziękował Komendantowi bryg. Mariuszowi Morawskiemu za lata owocnej współpracy i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z pandemią COVID-19 czy wybuchem wojny w Ukrainie. Uroczysty, ostatni apel, stanowił przede wszystkim okazję do pożegnania Komendanta z podwładnymi oraz przedstawicielami instytucji, z którymi wspólnie pracował nad poprawą bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Podczas apelu, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Patryk Maruszak, z dniem 12 stycznia 2024 roku, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. bryg. Pawłowi Hryniewiczowi, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
Foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
czytaj dalej

Obradowała Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego

 • 12-01-2024
Ilustracja do informacji: Obradowała Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego
12 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach obradowała Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego. Głównym punktem posiedzenia było wypracowanie stanowiska i planu działania odnośnie do współorganizowania przez Młodzieżową Radę Powiatu wydarzenia związanego z nadchodzącym 32. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach.

Po rozpoczęciu obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta Małgorzata Issel – pełniąca funkcję Opiekunki Rady – zaznaczyła, że tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a celem 32. zbiórki są płuca po pandemii oraz poprosiła o przedstawienie pomysłów, inicjatyw i sposobów, w jaki młodzi radni oraz młodzież z ich szkół mogłaby się włączyć w organizację tego wydarzenia. Następnie Rada przystąpiła do obrad, czego dowodem była ożywiona i długa dyskusja.

Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, na rzecz poszerzenia udziału młodzieży w życiu społecznym regionu oraz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych. W jej skład wchodzi 21 radnych ze szkól ponadpodstawowych leżących na terenie powiatu.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kwalifikacja wojskowa 2024

 • 12-01-2024
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2024
W okresie od 02 do 29 kwietnia 2024 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach przy ul. Pszennej 2.
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 2000 - 2004 jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach (t.j. medycznym, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej, ratownictwa medycznego), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny
• osoby, które w latach 2022 – 2023:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego.
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Wykaz roczników i grup osób podlegających wezwaniu w 2024 r. określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. poz. 2473).
 
UWAGA:
 
Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:
• w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
• całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
• zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100), w przypadku skutecznego doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lub dokumentacji medycznej stwierdzającej tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie których można określić zdolność tych osób do służby wojskowej. W tym wypadku należy także poinformować szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) o tym doręczeniu.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
Miasto Żary: od 02 do 09 kwietnia 2024 r.
Gmina Lubsko: od 10 do 15 kwietnia 2024 r.
Gmina Tuplice: 15 kwietnia 2024 r.
Gmina Żary: od 16 do 18 kwietnia 2024 r.
Gmina Jasień: 19 kwietnia 2024 r.
Gmina Lipinki Łużyckie: 22 kwietnia 2024 r.
Gmina Przewóz: 22 kwietnia 2024 r.
Gmina Trzebiel: 23 kwietnia 2024 r.
Gmina Brody: 24 kwietnia 2024 r.
Miasto Łęknica: 25 kwietnia 2024 r.
Kobiety: 26 kwietnia 2024 r.
Zakończenie: 29 kwietnia 2024 r.
czytaj dalej

Powiatowe szkoły ponadpodstawowe coraz wyżej w rankingu Perspektywy 2024

 • 12-01-2024
Ilustracja do informacji: Powiatowe szkoły ponadpodstawowe coraz wyżej w rankingu Perspektywy 2024
Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił najnowszy ranking szkół średnich w Polsce. W tym prestiżowym zestawieniu coraz wyższe miejsca zajmują szkoły prowadzone przez Powiat Żarski.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach ponownie znalazł się na podium ogólnopolskiego Rankingu Techników. Popularny Ekonomik uplasował się na 2. miejscu w województwie lubuskim oraz na 28. miejscu w Polsce (awans o 77 pozycji w porównaniu do ubiegłego roku), ustępując jedynie Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze. Co więcej, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach zajęło – bardzo wysoką - 39. pozycję w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2024!

W pierwszej dziesiątce Rankingu Techników - w województwie lubuskim - znalazły się Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, które zajęło 7. pozycję w województwie lubuskim i 210. miejsce w kraju oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach plasując się na 8. miejscu w województwie i 214. miejscu w Polsce.

W zestawieniu wyróżniono również Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, które zajęło 17. pozycję w Rankingu Techników w województwie lubskim, Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, które uplasowało się na 18. miejscu oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych Lubsku – ujęte w zestawieniu wojewódzkim na 33. pozycji.

W zestawieniu techników kapituła brała pod uwagę wyniki egzaminów zawodowych (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz sukcesy w olimpiadach (20%).
 
Na tym nie koniec sukcesów szkół z terenu Powiatu Żarskiego! W Rankingu Liceów Ogólnokształcących miejsce na podium województwa lubuskiego zajęło Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach (3. pozycja w województwie lubuskim oraz 90. w kraju). Nieco dalej – na 5. pozycji – uplasowało się Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach (173. miejsce w kraju).

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Żarach), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, zajęły odpowiednio 15. miejsce w województwie lubuskim oraz 865. miejsce w Polsce (I LO im. B. Prusa) oraz 29. miejsce w województwie lubuskim (I LO im. S. Żeromskiego w Lubsku).
 
Przy zestawieniu liceów ogólnokształcących, pod uwagę brane były wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 %) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
 
Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pedagogom oraz uczniom serdecznie gratulujemy tegorocznych wyników. Jesteśmy z Was dumni!
czytaj dalej

Informacja o godzinach pracy Wydziału Geodezji i Katastru

 • 11-01-2024
Ilustracja do informacji: Informacja o godzinach pracy Wydziału Geodezji i Katastru
 
 

Przypominamy! Wykaz placówek pomocy dla osób w kryzysie bezdomności na terenie województwa lubuskiego

 • 10-01-2024
Ilustracja do informacji: Przypominamy! Wykaz placówek pomocy dla osób w kryzysie bezdomności na terenie województwa lubuskiego

Załączniki

Witajcie na świecie! Wizyta u pierwszych dzieci urodzonych 2024 roku

 • 03-01-2024
Ilustracja do informacji: Witajcie na świecie! Wizyta u pierwszych dzieci urodzonych 2024 roku
03 stycznia 2024 r. Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedziła Filipka i Stasia - pierwsze dzieci urodzone w 2024 roku w Szpitalu Na Wyspie w Żarach.  Filipek przyszedł na świat 1 stycznia 2024 o godzinie 0.43 i w chwili narodzin ważył 3090 g i mierzył 52 cm. Mama chłopczyka  - Pani Patrycja – czuła, że synek będzie na świecie chwilę po pierwszych wystrzałach fajerwerków i tak się stało.
 
Nieco później swojego synka tuliła w ramionach Pani Anna – mama malutkiego Stasia, który na świat przyszedł również w Nowy Rok o godzinie 19.31. Mały Stanisławek w chwili urodzenia ważył 3410 g i mierzył 51 cm. Obaj chłopcy są pierwszymi dzieci swoich rodziców i obaj pochodzą z Żar.

Szczęśliwe mamy odebrały gratulacje od Wicestarosty Małgorzaty Issel, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz oraz Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego dr. Piotra Jackiewicza. Nowo narodzonym chłopcom życzymy zdrowia i pomyślności każdego dnia, a rodzicom cierpliwości i wytrwałości, bo rola rodzica choć niezwykle piękna, bywa momentami trudna – mówiła Wicestarosta Małgorzata Issel, wręczając mamom kwiaty i przekazując upominki dla maluchów.

Korzystając z okazji Kierownik Oddziału dr Piotr Jackiewicz poinformował, że w Szpitalu Na Wyspie w Żarach będzie możliwość skorzystania w trakcie porodu ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które blokuje odczuwanie bólu.  Przyszłe mamy, chcąc bez bólu urodzić swoje pociechy, nie będą musiały wjeżdżać do innych szpitali, gdyż wszystko będą miały zapewnione na miejscu. W Szpitalu Na Wyspie w Żarach rodzi się w komfortowych warunkach. Sale porodowe to przytulne pokoje wyposażone w nowoczesny sprzęt. Każda rodząca ma zapewnioną  przestrzeń, kąciki rekreacyjne: miejsce z piłkami i workami sako, a jeśli zdecyduje się rodzić z osobą towarzyszącą to w sali znajduje się również miejsce do odpoczynku dla takiej osoby.
czytaj dalej

Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!

 • 29-12-2023
Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!
29 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Żarskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
Na początku sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz podjęła uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033 oraz w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 
Następnie, po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu przez Skarbnik Powiatu Elizę Siemianowską opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 17 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Po głosowaniach nad podjęciem uchwały budżetowej oraz nad podjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz podziękowali Pani Skarbnik Elizie Siemianowskiej oraz całemu Wydziałowi Finansowo – Budżetowemu za przygotowanie uchwały budżetowej i czuwanie nad finansami Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2024.
 
Transmisja z LI sesji Rady Powiatu Żarskiego: https://esesja.tv/transmis.../1857/rada-powiatu-w-zarach.htm
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy - zmiana przepisów od 1 stycznia 2024 r.

 • 27-12-2023
Ilustracja do informacji: Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy - zmiana przepisów od 1 stycznia 2024 r.
UWAGA -  od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.
 
Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.
 
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:
 1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
 2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.
 
Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
 1. zbyciu pojazdu;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.
 
Zgodnie z  ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach i można je:
 1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /3j8o3v0smg/SkrytkaESP;
 2. przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5;
 3. złożyć w Biurze Podawczym przy al. Jana Pawła II 5 w Żarach.
 
Ponadto przypominamy, że zarejestrowania/przerejestrowania pojazdu oraz innych czynności związanych z rejestracją pojazdów oraz prawami jazdy można dokonać osobiście w Starostwie Powiatowym po wcześniejszym umówieniu terminu. Do Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy należy wchodzić o umówionej godzinie, a następnie podchodzić do stanowiska wskazanego przez urzędnika.
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy są załatwiane na wyznaczoną godzinę (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach:
Poniedziałek 07.15 – 15.30
Wtorek – Czwartek 07.15 – 14.00
Piątek 07.15 – 13.30
 
Rejestracja telefoniczna:
Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
 
Wykaz telefonów:
Kierownik Referatu - 68 479 06 66
Prawa Jazdy - 68 479 06 19
Rejestracja Pojazdów - 68 479 06 60, 68 479 06 61, 68 479 06 62, 68 479 06 63, 68 479 06 64, 68 479 06 65
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook