.

Informacje

Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2023/2024 - projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2023/2024 - projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
Samorząd Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Projekt skierowany jest do zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej, uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.
 
Planowany termin naboru: od 13 do 22 listopada 2023 r.
 
Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny, muszą złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora Wniosków i pozostałymi dokumentami
 
Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 29 listopada 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra;
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski;
 
Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie w roku szkolnym 2023/2024 do co najmniej II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, szkoła branżowa I stopnia) na terenie województwa lubuskiego;
b) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,50 w szkołach branżowych
I stopnia;
c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych i przedmiotów kierunkowych zawodowych, w tym co najmniej z jednego przedmiotu kierunkowego
i z co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego zawodowego, na poziomie co najmniej 4,67 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,67 w szkołach branżowych I stopnia;
d) uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto (tj. 5 400,00 zł) przypadającego na członka rodziny ucznia, osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
e) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego na mocy uchwały
nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026).
 
Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 211 uczniów (186 dla uczniów techników oraz 25 dla uczniów szkół branżowych I stopnia).
Listy rankingowe, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.
Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
a) zdobycie tytułu laureata i/lub finalisty konkursów i/lub turniejów i/lub olimpiad w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024;
b) posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
c) status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.
 
Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu stypendystów.
 
Prosimy wszystkich o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową.
 
Wszystkie informacje dostępne są:
- na stronie internetowej: www.lubuskie.pl  zakładce: Dla mieszkańca - Stypendia Marszałka - Lubuscy Zawodowcy
- pod numerami telefonów 693 404 386 oraz 515 813 577
 
Informacja za: Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Lubsukiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook