.

Organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2020 r. w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz Rozwoju pieczy zastępczej w powiecie żarskim

UCHWAŁA NR 163/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 23 grudnia 2019r

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2020 r.
 
Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.),  art. 11 ust 1. pkt 1 i ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/76/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2020 r.:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim,
2. Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej   w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.
§ 2. W roku 2020 przeznacza się następujące środki publiczne na zadania określone w  §1:
1. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
3. Na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 przeznacza się środki w wysokości 35.000 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
§ 3. Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3, stanowią załącznik do uchwały i zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żarach (www.powiatzary.pl) w dziale NGO, w BIP-ie w dziale KONKURSY OFERT oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach i siedzibie PCPR w Żarach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook