.

Organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

Oświadczenia wykazane w załączniku, które winny zostać dołączone do oferty nie muszą być złożone w proponowanej formie – winny jednak być zgodne z ustawą

Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 grudnia 2019 r.

W sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2020.
 
Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w związku z art. 11ust 1 pkt 2 i ust 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1. Przyznaje się dotację i powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gm. Żary i gm. Lubsko Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”- Al. Niepodległości 7a/2 Zielona Góra
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownych umów z oferentem powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook