.

Informacje

NIE dla handlu ludźmi

 • 29-04-2016
Ilustracja do informacji: NIE dla handlu ludźmi
Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.
 
Handel ludźmi to zbrodnia z art. 189a k.k. § 1, a pokrzywdzeni są przeważnie wykorzystywani do:
• prostytucji i seks-biznesu,
• przymusowej pracy,
• niewolnictwa,
• pornografii dziecięcej,
• handlu organami,
• żebractwa,
• nielegalnej adopcji;
• działań przestępczych (np. kradzieży, wyłudzenia kredytów).
 
NIE POZWÓL WYKORZYSTYWAĆ SIEBIE I INNYCH OSÓB! JEŚLI POSIADASZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFIAR HANDLU LUDŹMI LUB JEŚLI SAM JESTEŚ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI, NIE ZATRZYMUJ TEGO DLA SIEBIE!
 
czytaj dalej

Bezpłatna pomoc prawna

 • 04-01-2016
Ilustracja do informacji: Bezpłatna pomoc prawna
LUBSKO
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 1
PONIEDZIAŁEK
godz. 11.00 - 15.00
WTOREK
godz. 7.30 - 11.30
ŚRODA
godz. 11.30 - 15.30
CZWARTEK
godz. 9.00 - 13.00
PIĄTEK
godz. 11.00 - 15.00
 
MIROSTOWICE DOLNE
Pl. Kościelny 27
ŚRODA
godz. 12.00 - 16.00
 
PRZEWÓZ
Urząd Gminy, Pl. Partyzantów 1, pok. 8
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
TUPLICE
Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 27, pok. 5
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
ŻARY
Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
godz. 7.00 - 11.00
CZWARTEK, PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zapłacisz kartą w komunikacji

 • 22-12-2015
Ilustracja do informacji: Zapłacisz kartą w komunikacji
Starostwo Powiatowe w Żarach informuje, że z dniem 2 stycznia 2016 r. w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy zostaje wprowadzona możliwość uiszczenia opłat kartą płatniczą za rejestrację pojazdu oraz wydanie prawa jazdy.
Prowizja z usłgę płatności kartą wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote).

Inwestycje powiatowe 2015

 • 18-12-2015

Drogi powiatowe

Ilustracja do informacji: Inwestycje powiatowe 2015
- łączna wartość inwestycji - 7.458.530 zł
 
• Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych - powierzchniowe podwójne utrwalenie drogowych nawierzchni bitumicznych na powierzchni 67.606,50 m², i długości 15,481 km.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w miejscowości Kadłubia  - długość drogi 0,470 km
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – al. Wojska Polskiego w Żarach na odcinku łącznym o długości 1+844,73 km.
• Sygnalizacja świetlna na al. Wojska Polskiego w Żarach.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F i 1097F na odcinku Cisowa - Boruszyn: 1,131 km.
• Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Straszów - długość chodnika 1530 mb.
• Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Olszyna (były  Terminal Towarowych Odpraw Celnych)  - długość drogi: 577mb.
 
czytaj dalej

Możesz złożyć petycję

 • 12-10-2015
Ilustracja do informacji: Możesz złożyć petycję
We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o petycjach. Określa ona zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
czytaj dalej

Nie daj się zrobić w słupa

 • 28-08-2015
Ilustracja do informacji: Nie daj się zrobić w słupa
W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.
 

Pojazdy z zagranicy - zmiany

 • 11-08-2015
Ilustracja do informacji: Pojazdy z zagranicy - zmiany
Od 15 sierpnia 2015 formalnie zaczyna obowiązywać znowelizowane prawo dające możliwość rejestrowania w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie, czyli tzw. "anglików".  
Takiej rejestracji można dokonać od 17 sierpnia, po spełnieniu wymogów podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce.
 
Od 15 sierpnia 2015 można wykonać, bez tablic rejestracyjnych, okresowe badanie techniczne pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Załączniki

Karty parkingowe w Żaganiu

 • 06-07-2015
Ilustracja do informacji: Karty parkingowe w Żaganiu
Karty parkingowe dla mieszkańców Powiatu Żarskiego, od dnia 01.07.2014 r. wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu pod adresem:
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szprotawska 28, 68-100 Żagań
tel. 68 377 2430
 

Krwiodawstwo na Skarbowej

 • 03-07-2015
Ilustracja do informacji: Krwiodawstwo na Skarbowej
Z dniem 1 czerwca 2015 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze - Oddziału Terenowego w Żarach.
Nowa siedziba znajduje się w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Skarbowej 2 w Żarach – II pietro.
 
Osoby zainteresowane oddaniem krwi, RCKiK zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -12.00
Wszysy zgłaszający się  otrzymają kupon rabatowy na zakup w księgarni internetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 • 20-04-2015
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego dostępny jest pod adresem: http://dzienniki.luw.pl/
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook