Informacje

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć

Ilustracja do informacji: Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
 
Cel projektu:
 
Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r.
 
Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:
a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba
b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba
c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa
 
Ponadto zapewniamy:
· Bezpłatne materiały szkoleniowe,
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską,
· Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina,
· Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn) wyłącznie biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego o niskich kwalifikacjach (wymóg konieczny), a ponadto kwalifikujących się co najmniej do jednej z poniższych grup:
· osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – min. 10% UP – 7 osób,
· osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym) – 100 % UP – 70 osób,
· kobiet – min. 60% UP – 42 osoby,
· osób z niepełnosprawnościami – min. 5% UP (4 osoby).
Dokumenty zgłoszeniowe
Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:
· Formularza zgłoszeniowego,
· Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
· Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych,
· Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 
Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, pok. nr 17 II piętro
Tel: 533 32 26 18, 604 568 179, 68 479 16 10
 
Ścieżka wsparcia
Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z opracowaniem IPD oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Pośrednictwo pracy
Wysokiej jakości szkolenia zawodowe j.w.
efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.
– liczba godzin: średnio 120h/osoba lub grupa – średnio 15 spotkań po 8 h lekcyjnych.
– w wypadku szkoleń grupowych zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 8 osobowych
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – na płycie CD
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje