Wydarzenia

XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 06-03-2018
Ilustracja do informacji: XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego, w której uczestniczył Pan Dariusz Kokosza – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie. Pan Dariusz Kokosza wykazał się niebywałą odwagą i poświęceniem, kiedy nie zważając na własne zdrowie oraz życie, uratował mężczyznę z płonącego budynku. Bohaterskiemu strażakowi- ochotnikowi podziękowali oraz wręczyli nagrodę: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdanie przedstawił Edward Skobelski.
 
Zgromadzeni, wśród których znaleźli się Wójtowie oraz Burmistrzowie Gmin i Miast Powiatu Żarskiego, wysłuchali sprawozdania I  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Żarach podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywek z działalności Policji na terenie Powiatu Żarskiego oraz sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Roberta Słowikowskiego z działalności PPSP w roku 2017. Na zakończenie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2017 przedstawiła dyrektor PCPR Pani Justyna Przedaszek.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żarskim na lata 2018 – 2020;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania.
czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • 02-03-2018
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2018 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezydent RP Andrzej Duda, w 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a list w imieniu Prezydenta odczytał Proboszcz Parafii Paweł Konieczny.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz wszystkich samorządów. W imieniu Wojewody Lubuskiego list odczytał Janusz Dreczka, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel.
W uroczystościach uczestniczyli żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, mieszkańcy Żar i kibice Klubu Sportowego „Promień Żary”.
 
czytaj dalej

Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!

 • 02-03-2018
Ilustracja do informacji: Gratulujemy i dziękujemy! W Powiecie Żarskim będzie bezpieczniej!
1 marca 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyli Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Pan Robert Słowikowski oraz mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, aby przyjąć podziękowania i gratulacje od Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. Okazją do miłego spotkania było zatwierdzenie – w dniu 27 lutego 2018 r. w Klasztorze St. Marienstern w Panschwitz–Kuckau – projektu pn. „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności”. Unijny projekt o wartości  1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro,  realizowany będzie w  Powiecie Żarskim oraz  Powiecie Görlitz. Partnerem wiodącym jest Komenda Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp., a wśród partnerów znaleźli się: Gmina Żary, Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Gemeinde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau.
 
Niezmiernie cieszy fakt, iż autorem projektu oraz jego koordynatorem z ramienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. jest mł. ogn. Pan Piotr Kowalski, który na co dzień służy w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach, a któremu Starosta Janusz Dudojć podziękował za trud włożony w napisanie projektu oraz pogratulował tak znaczącego sukcesu.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dziękuje również osobom, które pomogły w przygotowaniu oraz promowaniu projektu: Panu Czesławowi Fiedorowiczowi – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubuskiego,Panu Pawłowi Kurantowi - Kierownikowi Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020, Panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi - Członkowi Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Adrianie Sarneckiej - Kierownikowi  Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach st. kpt. Panu Robertowi Słowikowskiemu.
 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
 
Celem projektu jest nie tylko stworzenie polsko-niemieckiego transgranicznego systemu ochrony ludności czy środowiska naturalnego, stała wymiana doświadczeń, szkolenia dla 1400 strażaków z Polski i Niemiec w cyklu czternastu spotkań, ale również wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które zdecydowanie przyczynią się do rozwoju współpracy z zachodnimi sąsiadami oraz podniosą poziom bezpieczeństwa na obszarze objętym działaniem projektu.
 
W działania projektowe zaangażowane zostaną również dzieci i młodzież z terenu partnerów projektu, które przejdą kursy udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacji zagrożenia. Minimalna liczba dzieci, jaka zostanie objęta projektem po obu stronach granicy, w dwóch kampaniach informacyjnych, wyniesie 1200 osób.
czytaj dalej

"Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"

 • 01-03-2018
Ilustracja do informacji: "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom"
1 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego’’. W warsztatach wzięli udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radni: Anna Ślawska, Edward Skobelski, Roman Mazurkiewicz, przedstawicielki z Lubskiego Klubu Amazonek, przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach oraz pielęgniarki. Spotkanie poprowadzili: Małgorzata Wawrzykowska – psychoonkolog oraz Łukasz Basaj - psycholog.
Nadrzędnym celem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców z terenu województwa lubuskiego, będących w  grupach podwyższonego ryzyka, na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Dzięki działaniom informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznym prognozuje się zwiększenie wykrywalności, a tym samym zmniejszenie umieralności na nowotwory wśród mieszkańców.
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 01-03-2018
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
28 lutego 2018 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego. W zakończeniu brał udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, Zastępca Komendanta WKU – Szef wydziału mjr Dariusz Dudziński, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent, Prezes Powiatowego Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej Maciej Cieślak, oraz osoby zaangażowane podczas kwalifikacji wojskowej.  W okresie od 30 stycznia do 28 lutego przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 525 osób , w tym 14 kobiet.
 
Kategorię zdrowia ,,A’’ – zdolny do czynnej służby wojskowej otrzymało 450 mężczyzn. Kobiety, których było znacznie mniej niż mężczyzn, to zdecydowanie stanowiły najsilniejszą reprezentację – wszystkim przyznano kategorię ,,A’’.
czytaj dalej

Otwarcie pracowni diagnostyki i montażu urządzeń techniki komputerowej

 • 28-02-2018
Ilustracja do informacji: Otwarcie pracowni diagnostyki i montażu urządzeń techniki komputerowej
27 lutego 2018 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, Prezes Stowarzyszenia ZDZ Jerzy Stawski w Zielonej Górze, Dyrektor Szkół im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku Renata Jasińska, Dyrektor Biura Zarządu ZDZ w Zielonej Górze Idalia Łyczkowska i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym otwarciu pracowni diagnostyki i montażu urządzeń techniki komputerowej w Szkole im. Edmunda Bojanowskiego – Chciałabym bardzo podziękować Panu Staroście, że zaprosił naszą szkołę do wzięcia udziału w projekcie. To dla nas wiele znaczy, ponieważ dzięki środkom z tego programu mogliśmy wyposażyć pracownię w najlepszy sprzęt. Doceniamy, że Pan Starosta chce, by wszystkie dzieci miały równe szanse– mówi Renata Jasińska, dyrektor szkoły w Lubsku.
Starosta Żarski nie krył radości z tak ciepłego przyjęcia przez nauczycieli i uczniów , podkreślił, że inwestowanie w młodzież to nasza polisa na przyszłość.  – Wszystkie dzieci nasze są i w każde należy inwestować,  niezależnie od tego czy uczą się w szkole publicznej czy niepublicznej – przemawiał Starosta.
Od 2016 roku w Powiecie Żarskim realizowany jest program z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, działanie : 8.4. doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie : 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, a jego wartość to około 24 miliony złotych. Projektem zostały objęte wszystkie szkoły publiczne, które kształcą młodzież w zawodzie. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku jedyny niepubliczny partner Powiatu Żarskiego został wybrany do udziału w projekcie  ,,Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim’’, ze względu na doświadczenie i ogromną wiedzę w realizacji form wsparcia.
ZDZ Lubsko otrzymał 787 250 zł na doposażenie pracowni i kursy zawodowe. Dzięki środkom z projektu uczniowie i nauczyciele zyskali nowoczesną pracownię diagnostyki i montażu urządzeń techniki komputerowej, o wartości 250 tys. zł, z czego 238 tys. zł pochodzi z projektu.
W ramach programu uczniowie i nauczyciele ZDZ-u w Lubsku wezmą udział w wielu szkoleniach i kursach zawodowych, studiach podyplomowych, a także stażach i praktykach. Pedagodzy będą mogli rozpocząć studia podyplomowe i kursy, które podniosą ich kwalifikacje zawodowe. Uczniowie w ofercie szkoły znajdą dla siebie wiele atrakcyjnych kursów, które podniosą ich kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy (kurs spawacza metodą MAG/MIG, kurs wózków jezdniowych, kurs elektryka, kurs kas fiskalnych, kurs ECDL/ECC, oraz kurs na prawo jazdy kat. B).
Wszystkie kursy i szkolenia zakończą się badaniem poziomu kompetencji oraz kwalifikacji, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat lub zaświadczenie o zakończonym szkoleniu. Nauczyciele i uczniowie są kierowani na kurs zgodnie ze swoim profilem zawodowym.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20Galeria zdjęć: 27 02 2018 - Otwarcie pracowni diagnostyki i montażu urządzeń techniki komputerowej

Zakończenie rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 26-02-2018
Ilustracja do informacji: Zakończenie rozgrywek Halowego Turnieju Piłki Nożnej pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
24 lutego 2018 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyły się kolejne turnieje piłkarskie, tym razem podsumowujące kilkutygodniowe rozgrywki, które honorowym patronatem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć. W kategorii U13 pierwsze miejsce zajęli Budowlani Pomarańczowi. Tuż za nimi uplasowali się zawodnicy Victorii Jasień i Promienia Żary. Czwarte miejsce zdobyli piłkarz z klubu ŁKS Łęknica, piąte Budowlani Bordowi, zaś szóste Błękitni Olbrachtów.
Najlepszym bramkarzem został Daniel Słobodzian, najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem – Mateusz Duczmal. 
W kategorii U9 złoto zdobyli zawodnicy Victorii Jasień II, srebro Victoria Jasień I, zaś brąz piłkarze z Korony Kożuchów. Na kolejnych miejscach uplasowali się zawodnicy z klubu Budowlani Żółci, na piątym Błękitni Olbrachtów, a na szóstym Budowlani Szarzy.
Najlepszym zawodnikiem został Dominik Tutko, najlepszym bramkarzem Kacper Gajewski, zaś najlepszym strzelcem Alan Kosidło.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary i upominki ufundowane przez Starostę Żarskiego. Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w sporcie!
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Wójtem Gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem
23 lutego 2018 roku, Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z Wójtem gminy Lipinki Łużyckie Michałem Morżakiem. W trakcie spotkania omówiono powiatowe inwestycje drogowe, które bedą przedmiotem dalszych rozmów i spotkań. Wójt nie krył zadowolenia z poprawy komunikacji pomiędzy Żarami a Linkami Łużyckim, dzięki świeżo wyremontowanej przez powiat ul. Moniuszki w Żarach . Rozmawiano także o problemach związanych z brakiem miejsc dla starszych, przewlekle chorych osób w Domach Pomocy Społecznej i Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Żarskiego

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Żarskiego
21 lutego 2018r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólnie posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu  Żarskiego. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz. Celem spotkania było zweryfikowanie złożonych wniosków na korporacyjne odznaczenia strażaków i osób zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową na terenie Powiatu Żarskiego. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, Prezes Zarządu, dh Janusz Dudojć , zwrócił się do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego o zwiększenie przyznanego dla Powiatu limitu odznaczeń
czytaj dalej

Aktywność fizyczna przepisem na uśmiech! Turniej tenisa Stołowego Powiatowych Domów Dziecka

 • 21-02-2018
Ilustracja do informacji: Aktywność fizyczna przepisem na uśmiech! Turniej tenisa Stołowego Powiatowych Domów Dziecka
20 lutego 2018 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się Turniej Tenisa Stołowego między Powiatowym Domem Dziecka w Lubsku a Powiatowym Domem Dziecka w Żarach. Sportowym zmaganiom przyglądał się Starosta Żarski Janusz Dudojć. Głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków obu Domów.
 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Powiatowego Dziecka w Lubsku, jednak dzięki nagrodom i słodkim upominkom ufundowanym przez Starostę Janusza Dudojcia nikt nie zakończył turnieju z  pustymi rękami.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5