.

Porady Prawne

BEZPŁATNE PORADY JAK SKORZYSTAĆ ?

 • 03-03-2021
Na porady obowiązują zapisy: 
pod nr tel. 536 885 770 (w godzinach pracy Starostwa)
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie. 
 W okresie epidemii COVID -19 osobiste udzielanie porad w punktach zostaje zawieszone, 
porady odbywają się przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość
 – obowiązują zapisy na porady pod nr tel 536 885 770 (w godzinach pracy Starostwa)
 
 
 
 
 
 
 

Poradnik z zakresu edukacji prawnej dla Powiatu Żarskiego

 • 05-11-2020

Ważna Informacja

 • 02-11-2020
Ilustracja do informacji: Ważna Informacja

Informacja dot. porad prawnych

 • 28-07-2020

 
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie Nieodpłatna mediacja

 • 15-06-2020

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 • 25-05-2020
Ilustracja do informacji: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • 13-03-2020
Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
AKTUALIZACJA 
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz zawieszeniem do odwołania udzielania porad prawnych osobiście informujemy, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Osoby potrzebujące porady prawnej w celu skorzystania z takiej formy pomocy proszone są o kontakt pod numerem telefonu 68-479-06-39  w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
czytaj dalej

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Żarskim

 • 08-01-2020
 

Spotkania edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów

 • 16-10-2019
Spotkania edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów
Miejsce: Sąd Rejonowy w Żarach
Termin: 
czwartek 17 października 2019 r. godz. 10.00
piątek 18 października 2019 r. godz. 13.00
 
Mediacja jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
Dzięki mediacji masz realny wpływ na rozstrzygnięcie w Twojej sprawie. W mediacji nie oddajesz konfliktu  pod rozstrzygnięcie innej osoby - sam decydujesz o rozwiązaniu, które najbardziej Ci odpowiada.
Ugoda mediacyjna to satysfakcja dla obu stron konfliktu.
 
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się:
 • Czym jest mediacja.
 • Rola mediatora w procesie mediacji. Mediator a sędzia.
 • Zasady mediacji.
 • Korzyści z mediacji:
  - Odległość nie ma znaczenia
  - Mniejszy stres w porównaniu ze sporem sądowym
  - Niższe koszty w porównaniu z procesem sądowym
  - Bardziej efektywna niż proces sądowy
  - Możliwość szybkiego rozwiązania konfliktu
  - Możliwość poprawy relacji między stronami sporu
 • W jakich sytuacjach mediacja może być prowadzona, a w jakich sytuacjach mediacja nie pomoże.
 • Ugoda mediacyjna a wyrok.
 • Możliwości skorzystania z mediacji zarówno na etapie przedsądowym, jak i trwającego już postępowania sądowego.
Po spotkaniu będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań.
Wstęp wolny.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 
Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2019 r."
czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • 17-03-2020
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68- 200 Żary,  reprezentowane przez Starostę Żarskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie: 68 4790600
 
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  pod adresem e-mail: iod~@~powiatzarski~.~pl, tel. 684790605 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane :
- w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z  ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 
Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553)
 
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom, które przetwarzają Państwa  dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych – min. kancelarie radców prawnych, kancelarie adwokackie
 
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez  3 lata od końca roku, w którym udzielono nieodpłatnych porad.
 
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Pani /Panu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych ( otrzymania ich kopii)  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook