.

Wydarzenia

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!

Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!
25 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
  
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2019 rok, efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej za 2019 r. złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek.
 
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu  Żarskiego za 2019  rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii oraz uchwał Rady Powiatu.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2019 rok.
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2019 bez głosu sprzeciwu!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2019 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2019,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2019,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.,
- w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

34Galeria zdjęć: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego udzielone!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook